Posts

Posts uit 2020 weergeven

Informationskrieg. Unsere Rettung is das Gespräch!

Afbeelding
  Wie ich bereits schrieb, wird der Great Reset nicht gelingen, weil es zu viele Unwägbarkeiten gibt, die auch nicht vorhersehbar sind. Ich kann aber schon jetzt voraussagen, dass, wenn weiterhin Angst herrschen kann und darf, geschürt durch die Medien in den Händen des Großkapitals, ein allgemeines gegenseitiges Misstrauen entstehen wird, das unsere Gesellschaft zerreißen wird. Der soziale Zusammenhalt, der eine Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt zusammenleben kann und will, wird untergraben, indem man bewusst nur Informationen zulässt, die den sozialen Zusammenhalt stören. Es findet ein Informationskrieg statt, motiviert durch Geld- und Machtgier, der das Vertrauen in Regierungen, Produkte, Unternehmen, Ärzte, Gerichte oder die Polizei erschüttert. Das ist logisch, denn jeder Mensch, der sich traut, ein wenig zu denken, kann seinen Gefühlen vertrauen und diese Gefühle sagen uns, dass etwas nicht stimmt. Und doch stecken sie den Kopf in den Sand und hoffen, dass das Leben nur

Informatieoorlog: Onze redding is conversatie!

Afbeelding
  Zoals ik al eerder schreef zal de Great Reset niet gaan lukken omdat er teveel onzekerheden zijn die tevens onvoorspelbaar zullen zijn. Wel kan ik al voorspellen dat als de angst kan en mag blijven regeren, aangewakkerd door de media in handen van het grootkapitaal, er een algemeen onderling wantrouwen zal ontstaan die onze samenleving in stukken zal scheuren. De Sociale Cohesie die een voorwaarde is om überhaupt samen te kunnen en te willen leven, wordt ondermijnd doordat   er bewust alleen die informatie wordt toegelaten die de maatschappelijke samenhang verstoort. Er is namelijk een informatieoorlog aan de gang die is gemotiveerd door hebzucht naar geld en macht, die het vertrouwen in overheden, producten, bedrijven, medici, rechtbanken of politie doet wankelen. Dit is logisch want elk mens die een beetje durft na te denken kan op zijn of haar gevoel vertrouwen en dat gevoel vertelt ons dat er iets niet klopt. En toch steekt men de kop in het zand en hoopt maar dat het leven maar

Zakendoen is haast onmogelijk gemaakt voor de grootste groep. Een korte uitleg over Utilitarisme.

Afbeelding
December is gekomen, hoewel het nog steeds vrij warm is in Midden-Europa, kan men nu elk moment koude fronten verwachten. Het weer is onvoorspelbaar, wat werd bevestigd door Lorenz die, door te proberen de weerpatronen wiskundig te berekenen, per ongeluk het vlindereffect ontdekte. En zo zie ik onze zakenwereld. Een beter synoniem voor onvoorspelbaarheid zou onbetrouwbaar gedrag is complexiteit. Hiermee bedoel ik de grillige acties van wetgevers en overheden die onze gebruikelijke manier van zakendoen hebben geschaad, waardoor veel mensen in hun levensonderhoud worden bedreigd en de toeleveringsketens waarschijnlijk imploderen. Ze doen dat om 'levens te redden' en ervoor te zorgen dat de capaciteit van de IC's niet wordt overschreden. Misschien gold dat wel tijdens de eerste drie maanden van de uitbraak van Corona, maar de voortzetting van het letterlijk verstikken (gezichtsmaskers) en het opsluiten van hele landen blijkt nadelig te zijn voor de inkomens die nodig zijn om i

Is your business thriving or suffering due to the Covid 19 restrictions? A piece of advice!

Afbeelding
While the world seems to have spun out of control because regulators try to regulate a virus, collateral damage can be felt everywhere. Imagine you are a cruise ship owner or operator, a ship’s cook or crew member? Think about people who lost their job, their businesses, a family restaurant which was founded by parents, a cheese factory that produces cheese, but abandoned by hotels, because they are closed until further notice. When one starts to think in systems, you can easily observe that a domino effect is unfolding before your eyes. This includes our industry; less demand, less buyers, less money to spend, less transport, less storage, less consumption, less profit and so on. A saying I often us is; ’a wise man comes prepared’, so this post is about early recognition of risk, proper preparation and planning to tighten your belts because without being pessimistic, I am a realist, we are in for a rough ride. Even if a vaccine is administered into a vast number of people, and the v

Realiteit is echt. Niemand ontloopt deze natuurwet. Ook politici niet.

Afbeelding
Een laatste blog voor u dit jaar over onzekerheid, verdeeldheid, existentiële angst. Gedachten gebaseerd op waarnemingen via mijn perceptiecapaciteit. Alles wat we observeren wordt meteen geïnterpreteerd. Conclusies worden gemaakt op onze persoonlijke manier van zien die we door ervaring, visie, dromen en realiteit mixen tot het een acceptabele vorm heeft gekregen waar we mee om kunnen gaan. De hele realiteit kennen is onmogelijk omdat je als mens maar een beperkt zicht kan hebben op wat er gebeurt. Ik kan iets wat iemand in een ander land of een ander huis in de straat doet niet meteen weten of zien. Dat hoor ik pas later of juist niet. Dus de perceptie van de werkelijkheid is beperkt, maar wel enorm belangrijk om onze eigen levens te kunnen besturen. Onze realiteit hangt dus af van hoe we haar ervaren en begrijpen. Men zegt dat een objectieve realiteit eigenlijk niet kan bestaan omdat we als denker altijd een deel van die realiteit vormen. Dat is een mooi gegeven. Wij maken deel uit

Mijn nieuwste boek is er: Corona Crisis, Nature Strikes Back

Afbeelding
 Mijn nieuwste boek is gisteren in Londen gepubliceerd. De relevantie van dit verhaal voor de huidige Corona-crisis is opvallend. Sinds in 1885 de Europese landen en de VS, de zogenaamde 'beschaafde' wereld in Berlijn bij elkaar kwamen om Afrika onder elkaar te verdelen, begon de meedogenloze uitbuiting, plundering en moord. Dit leidde direct tot de huidige Corona-crisis, zodat je kunt zeggen, dat het waar is dat de natuur terug slaat. In feite is het boek een wetenschappelijke thriller over een bedrijf dat kiest voor duurzaamheid. Je kunt het lezen als een symbool van de onderlinge afhankelijkheid van alle levende systemen. Als we het milieu, de habitat van soorten, de sociale cohesie en de biodiversiteit vernietigen, stuurt de natuur een waarschuwing in de vorm van een virus. Het virus vernietigt nu alle winsten die ooit uit conflictmineralen zijn gehaald. De keuze is aan u: Fairphone: De keuze is aan jou. U kunt het boek hier bestellen:  https://www.austinmacauley.com/book/c

New Book: Corona Crisis, Nature Strikes Back

Afbeelding
My latest book was published in London yesterday. The relevance of this story to the current Corona Crisis is striking. Since in 1885 the European countries and the US, the so called ‘civilized’ world got together in Berlin to divide Africa among themselves, the ruthless exploitation, pillage and killing started. This led directly to the current Corona Crisis, so you may say, that it is true that Nature Strikes Back. In fact, the book is a scientific thriller about a company that chooses to go sustainable. You can read it as a symbol of interdependence of all living systems. If we destroy the environment, the habitat of species, the social cohesion and biodiversity, nature sends a warning in the form of a virus. The virus wiped out just about all profits ever made from conflict minerals. here:  https://www.austinmacauley.com/book/corona-crisis-nature-strikes-back Some readers comments:   We take for a granted the multitude of electronic devices that we use everyday without thinking for

Swiss Think Tank demonstreert op wetenschappelijke wijze de ondergang van het World Economic Forum en haar Great Reset Plan.

Afbeelding
Informatie kan nooit worden gescheiden van de fysieke wereld (Khalili, Jim, 2017). Informatie is niet alleen maar een abstractie. Ondanks de enorme inspanningen, de steun van vele naties, de goedkeuring van de Verenigde Naties en de steun van het neo-liberale bedrijfsleven en industrie, kan de Great Reset niet worden bereikt. Je kunt je afvragen hoe ik dat weet en zelfs kan voorspellen? Heel gemakkelijk: het plan voldoet niet aan de wetten van de natuur of de wetten van de fysica. Om de waarde van informatie en de gelijkwaardigheid ervan met energie te begrijpen, zal ik beargumenteren dat informatie gelijk is aan energie. Ik stel voor dat informatie dezelfde universele natuurwetten gehoorzaamt en een essentieel onderdeel vormt van het weefsel van alle levende systemen. Energie is nodig voor levende systemen om te bouwen, te verplaatsen, te transporteren, te creëren, te fabriceren, te leven, te onderhouden, stabiel en levensvatbaar te zijn, maar dat kan niet zonder informatie in de vorm

Swiss Think Tank scientifically demonstrates downfall of the World Economic Forum and its Great Reset Plan.

Afbeelding
'Information can never be divorced from the physical world.(Khalili, Jim, 2017) .  Information is not just an abstraction.' Right people, despite the enormous effort, endorsements of many nations, approval by the United Nations and support of neo-liberal business and industries, the Great Reset can't be reached. You may ask how do I know that and can even predict that? Quite easily: the plan does not comply with the laws of nature nor the laws of physics. To understand the value of information and its equivalence to energy, I will argue that information is equal to energy. I propose that information obeys the same universal laws of physics and forms an essential part of the fabric of all living systems. Energy is needed for living systems to build, move, transport, create, fabricate, live, be sustained, be stable, viable, but can’t do that without information in the form of communication, conversation, cooperation, learning, adaptation and adjustment by way of cognition i.e

Cognitieve Dissonantie en andere ‘psychologische vooroordelen’ oftewel ‘biases’.

Afbeelding
  Als u luistert naar de politieke klasse, kijkt naar de mainstream media, de anti-complotdenkers, de angstige medemens die letterlijk 'bevroren' is om iets te kunnen ondernemen of de antagonist die zijn of haar eigen belevingswereld in gevaar ziet komen omdat de waarheid iets anders is dan dat ze tot nu toe waarnamen, dan weet u dat deze psychologische vooringenomendheden haast ondoorbreekbaar zijn.  Dus om u wat beter te informeren over deze menselijke eigenschappen, schrijf ik deze blog:  Cognitieve Dissonantie   Een schrijnende mentale toestand die mensen voelen als ze dingen doen die niet passen bij wat ze weten of als ze meningen hebben die niet passen bij andere meningen die ze hebben. Een belangrijke veronderstelling is dat mensen willen dat hun verwachting voldoet aan de werkelijkheid, waardoor een gevoel van evenwicht ontstaat. Een andere aanname is dat een persoon situaties of informatiebronnen die aanleiding geven tot gevoelens van onbehagen of dissonantie zal vermi

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

Afbeelding
Je kunt een boek niet beoordelen aan de kaft, dus ik heb een paar dagen de tijd genomen om dit boek van Klaus Schwab en Thierry Malleret van het World Economic Forum te lezen. Toen ik het boek begon te lezen, merkte ik dat het grootste deel van het verhaal al geschreven moest zijn voordat de Covid 19-pandemie was begonnen, ondanks de vele herhalingen in het boek dat het in juni 2020 werd geschreven. De ideeën, de historische verwijzingen en de vele observaties in het boek leken al te zijn opgesomd, onderzocht of op zijn minst geanticipeerd en beschreven alsof het een reactie was op de vreselijke gevolgen van dit dodelijke virus. Dit maakte me bewust van de mogelijke bedoeling of de motivatie voor dit boek. Hoewel het boek de aandacht vestigde op tal van wereldwijde risico's zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, ecologische verwoesting, drinkwatervervuiling, enzovoort, waren die afkomstig uit de WEF Global Risks Reports die ik de afgelopen tien jaar heb bestudeerd. D

'Covid 19 The Great Reset' book review

Afbeelding
  You can’t judge a book by its title, so I took a couple of days to read this book by Klaus Schwab and Thierry Malleret of the World Economic Forum. When I started reading it, I could not help noticing that most of the story had to have been written before the Covid 19 pandemic had started, despite the numerous reminders in the book that it was written in June 2020. The ideas, the historical referencing, as well as many observations throughout it, seemed to already have been listed, researched or at least anticipated and described as if it were a reaction to the dreadful effects of this killer virus. This made me aware of the potential intent or the motivation for this book. Although the book highlighted numerous global risks such as climate change, biodiversity loss, ecological devastation, drinking water pollution and so on, they originated from the WEF Global Risks Reports which I have been researching for the last decade. These environmental and human crises had not been mitig

Learning by Training ; going online

Afbeelding
Thanks to advanced information and communication technology, people all over the world can see and talk to each other, aided by cameras and microphones, online. The Covid-19 global travel restrictions have boosted the use of online interactions such as meetings, education and training beyond expectation, raking in billions for those entrepreneurs who offer the best software. Whilst this seems a great and gratifying solution to save humanity, the planet and nature, there are some flaws in thinking that through technology we can stay educated and informed, because we have to fly less, drive less and can work from home. Sure, to stay home and train people all over the world has its advantages, but somehow it is not the same. When I see students on my computer screen, talk to them and show them a Power Point presentation, it just seems too boring. No laughs, fewer remarks, less discussion, because first of all we can’t see and feel the whole group is real because they are only virtually

The Value of Philosophy by Bertrand Russell

Afbeelding
Having now come to the end of our brief and very incomplete review of the problems of philosophy, it will be well to consider, in conclusion, what is the value of philosophy and why it ought to be studied. It is the more necessary to consider this question, in view of the fact that many men, under the influence of science or of practical affairs, are inclined to doubt whether philosophy is anything better than innocent but useless trifling, hair-splitting distinctions, and controversies on matters concerning which knowledge is impossible. This view of philosophy appears to result, partly from a wrong conception of the ends of life, partly from a wrong conception of the kind of goods which philosophy strives to achieve. Physical science, through the medium of inventions, is useful to innumerable people who are wholly ignorant of it; thus the study of physical science is to be recommended, not only, or primarily, because of the effect on the student, but rather because of the effect on m

Een nieuwe vorm van regeren en bestuur; Noticratie, regeren d.m.v. informatie

Afbeelding
  Wij stellen voor een einde te maken aan niet-functionele democratieën en deze te vervangen door Noticracieën, dat is een neologisme van Notitia, Latijn voor informatie en Kratia, uit het Grieks, wat betekent geregeerd of bestuurd door. NOTICRATIE zou de enige levensvatbare vorm van duurzaam en rechtvaardig bestuur zijn. Gebaseerd op informatietheorie, natuurkunde en cybernetica begrijpen we dat duurzaamheid en de stabiliteit van het leven, levende systemen, overheden, de maatschappij, het milieu, sociale cohesie en biodiversiteit afhankelijk zijn van informatie door middel van communicatie, cognitie en conversatie. Mensen zijn op zoek naar een nieuwe vorm van overheid omdat ze begrijpen en fysiek ervaren dat de huidige vormen van overheid vaak schadelijk en onrechtvaardig zijn. De manier waarop onze zogenaamde democratieën op dit moment functioneren, is niet wederzijds voordelig en rechtvaardig te noemen. Dit komt omdat dergelijke bestuursvormen niet voldoen aan de natuurwetten e

De menselijke methode

Afbeelding
  Mijn commentaar over de Covid 19 situatie in Nederland werd vriendelijk door de Linkedin redactie afgewezen. Dus vandaar deze poging op niet te kritisch te zijn en zeker niet te politiek over te komen. Laten we het dus hebben over vaccinaties en de macht van de farmaceutische industrie in verhouding met de mogelijkheden van onze lichamen om zichzelf te ‘helen’.   Ik las het boek van Maxwell Maltz ‘Psycho Cybernetics’   waaruit men kan opmaken dat we allen over een creatief mechanisme beschikken waarmee we door het denken en geloven positieve doelstellingen kunnen behalen. Hij was een plastisch chirurg die zag dat mensen met een verminking aan het gezicht niet alleen door een ingreep konden worden geholpen, maar dat juist de manier van denken ook aangepast moest worden om de nieuwe uitstraling ook psychisch te accepteren. Het zelfbeeld is even belangrijk als het uiterlijk en moet in balans worden gebracht. Als een persoon zich jarenlang had voorgehouden dat hij er door een fysieke han

Letter to H.R.H. King of The Netherlands

Afbeelding
  Your Majesty,   I am writing this letter to you because I want to protect and preserve the freedoms acquired and therefore the happy life of the Dutch people. The other day, there was a survey which showed that young people in the Netherlands were the happiest on earth. I am writing this letter to you because I trust you. Your recent performance with our Queen when you expressed shame about your unwise trip to Greece made me feel good. I know that Youp van’t Hek vilified you and your family for it, but as an ethicist I saw that you expressed sincere regrets. As a systems thinker, I have learned that there are two kinds of errors; one of commission and one of omission. The first is an ordinary mistake that we all make, but that is one that you can correct by repeating correctly the action that caused the mistake. But a mistake of omission is the biggest, the worst and the most dangerous mistake a human being can make, because it cannot be replicated because such a mistake is caused