Posts

Posts uit 2021 weergeven

Central Planning and Collectivism; The Road to Serfdom

Afbeelding
  Even here in Switzerland there is Apartheid. It is a country that has not been at war for generations, but is now at war with itself, with its own citizens who want to remain free as it always was. But the government has jumped on the bandwagon to reinforce the bandwagon effect at the expense of those who can and do think for themselves. Here they are mimicking the Netherlands, France, Italy, the USA and Germany to achieve a Central Planned Goal, which is to defeat the Corona Virus. This is the so-called Collectivism, which, if you look at history, has always heralded the beginning of totalitarianism. The fact that this will never succeed is confirmed by countless thinkers, virologists, infectiologists, scientists, professors, independent entrepreneurs, the common man who thinks for himself and many others. They do look at all the options, examine all the relevant information, so can conclude that the government propaganda is biased, incomplete (the virus is safe) and a form of black

Centrale Planning en Collectivisme; De Weg naar Slavernij

Afbeelding
  Zelfs hier in Zwitserland is er Apartheid. Het is een land dat generaties lang niet meer in oorlog is geweest, maar nu in oorlog met zichzelf is, met haar eigen burgers die vrij willen blijven zoals het altijd was. Maar de regering is op de bandwagon gesprongen om zo het bandwagon effect te versterken ten koste van diegenen die zelf kunnen denken en dat ook doen. Hier apen ze Nederland, Frankrijk, Italië, de VS en Duitsland na om een Centraal Gepland Doel te bereiken, namelijk om het Corona Virus te verslaan. Dit is het zogenaamde Collectivisme, dat, als je de geschiedenis erop naleest, steeds het begin van totalitarisme inluidde. Het feit dat dit nooit zal lukken wordt bevestigd door talloze denkers, virologen, infectiologen, wetenschappers, hoogleraren, zelfstandige ondernemers, de gewone man die zelf nadenkt en vele anderen. Zij kijken wel naar alle opties, onderzoeken alle relevante informatie, dus kunnen concluderen dat de regeringspropaganda vooringenomen, onvolledig (het virus

Zentral Planung und Kollektivismus: Weg zur Knechtschaft

Afbeelding
Auch hier in der Schweiz gibt es Apartheid. Es ist ein Land, das sich seit Generationen nie mehr im Krieg befunden hat, aber jetzt im Krieg mit sich selbst ist, mit seinen eigenen Bürgern, die frei bleiben wollen, wie es immer war. Aber die Regierung ist auf den Zug aufgesprungen, auf Kosten derjenigen, die selbständig denken können und dies auch tun. Hier ahmen sie Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und USA nach, um ein zentrales Ziel zu erreichen, nämlich das Corona-Virus zu besiegen. Das ist der so genannte Kollektivismus, der, wenn man sich die Geschichte ansieht, immer den Beginn des Totalitarismus eingeläutet hat. Dass dies niemals gelingen wird, bestätigen zahllose Denker, Virologen, Infektiologen, Wissenschaftler, Professoren, selbständige Unternehmer, der einfache, selbständig denkende Mensch und viele andere. Sie ziehen alle Optionen in Betracht, prüfen alle relevanten Informationen und können so zu dem Schluss kommen, dass die Regierungspropaganda voreingenomm

Massapsychose

Afbeelding
  Dr. Peter McCullough vertelt aan de media dat er wel degelijk medicijnen bestaan om niet te hoeven sterven aan Covid 19. Diverse mediamakers op sociale media berichten dat zulke medicijnen niet gebruikt mogen worden door artsen. Ook vertelt hij dat de huidige vaccinaties al achterhaald zijn, nauwelijks werken en bovendien gevaarlijk kunnen zijn. Deze informatie wordt met man en macht geweerd door de collaborerende sociale media, de mainstream nieuwsagentschappen en nationale radio en televisie in diverse landen. Het is alsof er boeken verbrand worden omdat daarin te lezen zou kunnen zijn dat de boodschap van die media wel eens niet waar zou kunnen zijn. Hoe je het ook wendt of keert, dit riekt niet alleen maar naar censuur, maar is het ook. Een samenleving die geen toegang meer mag en kan hebben naar relevante informatie die die gemeenschap mogelijk maakt, daar is het gedaan met het ‘samen’leven. We zien dit al aan de huidige separatie tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen.

Een belangrijke mededeling over mRNA door Jeremy Campbell en ik...

Afbeelding
  Een passage uit dit boek.. Bepaalde delen van de DNA-tekst zijn structureel. Met andere woorden, zij coderen voor een specifiek functioneel product. Het zijn instructies voor het maken van eiwitten en de boodschap is op het letterlijke niveau, zoals een recept voor zandtaart. De boodschap betekent precies wat het zegt. Maar andere delen van de tekst moeten niet zo letterlijk worden genomen. Deze kunnen bestaan uit een soort commentaar op de structurele genen, of hypothetische recepten bevatten voor eiwitten die niet worden gemaakt, of programma's voor het bewerken en herschikken van structurele delen. Zij kunnen informatie over informatie weergeven. Als dat zo is, zou dat een tamelijk opzienbarende afwijking zijn van eerdere, eenvoudiger ideeën over het gen. Evolutie is een gecompliceerder proces dan vroeger werd verondersteld. Toevallige mutaties veranderen de genetische boodschap door een letter te vervangen door een andere, zodat de betekenis van een sequentie wordt veranderd.

An important message about mRNA by Jeremy Campbell and me...

Afbeelding
An excerpt of this book.   Certain parts of the DNA text are structural. In other words, they code for a specific functional product. They are instructions for making proteins and the message is on the literal level, like a recipe for shortcake. The message means exactly what it says. But other parts of the text are not to be taken so literally. These may consist of a kind of commentary on the structural genes, or contain hypothetical recipes for proteins which are not manufactured, or programs for editing and rearranging structural sections. They may represent information about information. If this is so, it would be a quite startling departure from earlier, simpler ideas about the gene. Evolution is a more complicated process than was formerly supposed. Chance mutation alter the genetic message by replacing one letter with another, so that the meaning of a sequence is changed. In the case of the structural genes, a mutation may lead to the manufacture of a different protein. However,

De Zinloosheid van Menselijke Beheersing van de Natuur dmv Scientisme

Afbeelding
  Macron in Frankrijk, Johnson in GB en Hugo de Jonge in Nederland, maar ook Klaus Schwab en onze Koning zijn hele domme mensen, omdat zij denken dat de natuur, een virus en de bevolking te reguleren, te controleren en dus beheersbaar zijn. Dat is een foute perceptie en dus een aanname die niet echt doordacht is. Hun opdrachtgevers zoals de financiële wereld en NGO’s denken dat technocratische technologie en IT in de vorm van Artificial Intelligence (AI) een beheersbare wereld of realiteit zullen opleveren. Maar al deze lieden rekenen buiten de waard om.   6000 jaar beschaving door ideologieën hebben geen maakbare samenleving opgeleverd, maar de mensheid tot op het bot verdeeld. Dus wat doen ze? Ze proberen hetzelfde recept, een ideale ideologie, namelijk een technocratische heilstaat ten koste van het menselijk en niet menselijk leven en de noodzakelijke sociale cohesie te forceren door het censureren van informatie. Daarbovenop komen dan de bedreigingen, de boetes en zelfs het gewe

Het voorspelde Coronisme is de nieuwe Apartheid

Afbeelding
Nu Frankrijk en Malta de deur hebben dichtgedaan voor niet gevaccineerden is Apartheid een feit. De vereiste vorm voor überhaupt een mogelijke samenleving is maatschappelijke cohesie, die op deze manier ten einde is gekomen. De verdeel en heers politiek is geslaagd. Regeringen, ook de Nederlandse, weten dat er toch meestal meer dan de helft van de bevolking politieke beslissingen accepteert. Dus op die manier wordt de democratie misbruikt om een totalitair, non-democratisch doel te verwezenlijken, namelijk discriminatie van alles en iedereen die het Covid 19 beleid tegen zouden kunnen werken. En omdat die zich (nog) niet verenigen omdat ze dat of niet willen of niet kunnen, vrezen Rutte, Macron of Merkel niet dat zij naar de guillotine zullen worden gebracht. Dus ik heb mijn geplande vakantie naar Frankrijk meteen geannuleerd, overigens al voor de 2 keer, want vorig jaar zat ook alles op slot. Hoe de economie en de burgerij dit kunnen overleven is de grote vraag, maar dat interesseer

Business Discrimination

Afbeelding
  There is a test app that you have to use in order to gain access, travel or work somewhere. There are many advocates of vaccination, but I doubt that their motivation for getting a jab is valid. After all, many say they do it to regain their freedom or to be able to go on holiday again. It seems to me that this is not a well-considered decision, because it is not based on the maximum amount of information available about side effects. It seems to me to be based more on the so-called 'confirmation bias', which means that only information that confirms a bias is sought and accepted, while all information that contradicts it is ignored. This is not just dangerous, it is perilous. And that is why I declare that this is the Crime of the Twenty-First Century. As you know I run a training company and work with clients all over the world. As I am writing this I am in Namibia to professionally upgrade to Marine Storage Terminals. Months of negotiations, the need to obtain a busi

Misdaad van de 21ste eeuw; De Testmaatschappij

Afbeelding
De laatste vijf of zes eeuwen geschiedenis van de mens laten steeds herhalingen zien; genocides, oorlogen, allen misdaden tegen de menselijkheid. Het begon met middeleeuwse, brute folterwerktuigen, guillotines, heksen-en ketterverbrandingen door de Heilige Inquisitie en evolueerde naar oorlogen met napalm, agent orange, depleted uranium kogels en massavernietigingskampen, allemaal aan de ziekelijke brein van mensen ontstaan om zoveel mogelijk pijn te doen aan de medemens. De laatste 80 jaar zijn er atoom en biologische wapens ontworpen die de hele mensheid zouden kunnen vernietigen, maar wat er nu aan het gebeuren heeft geen weerga. Massale vaccinaties van miljarden mensen die door angst, politieke macht, maar juist financiële motivatie in levensgevaar zijn gebracht. Het is alsof de slachting van de Hutu bevolking door de Tutsi bevolking in Rwanda ons niets heeft geleerd en alsof Hitler en Pol Pot nooit hebben geleefd. Ik zocht de tekst van een lied van de beroemde band ‘Supertramp’

Korte Recensie van 'The Syntellect Hypothesis' door Alex M. Vikoulov

Afbeelding
  Alles is informatie. Informatie is gelijk aan werkelijkheid. Wij zijn verplicht een Syntellect te ontwikkelen, d.w.z. een super-evolutionaire ervaringsintelligentie, door een groeiend besef van de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van een gedeeld bewustzijn waarvan wij ons nog niet allemaal bewust waren. Misschien is dit wat Alex M. Vikoulov ons vertelt? Ik hou van zijn visionaire ideeën over het verleden, het heden en de toekomst van de mensheid in een bewust universum. Het is logisch dat de werkelijkheid wordt geschapen door de subjectieve waarneming van de mens en dat onze subjectieve en objectieve werkelijkheid in feite nog niet bestaat voordat wij haar waarnemen. De werkelijkheid is daarom gebaseerd op een gedeeld, universeel bewustzijn dat niet kan worden vastgehouden door waarneming alleen en dat komt in de vorm van qubits die intrinsieke onderdelen zijn van elementaire deeltjes. Ons functioneren van de hersenen wordt geleverd door een collectieve, onuitputtelijke br

Short Review of 'The Syntellect Hypothesis' by Alex M.Vikoulov

Afbeelding
  Everything is information. Information equals reality. We are bound to develop a Syntellect i.e. a super-evolutionary experiential intelligence by an expanding awareness of the interconnection and interdependence of a shared consciousness of which we were not all yet aware. Perhaps this is what Alex M.Vikoulov tell us? I like his visionary ideas on the past, present and future of human kind inside of a conscious universe. It makes sense that reality is created by human subjective observation and that in fact our subjective and objective reality does not yet exist before we observe it. Reality is therefore based on a shared, universal conscience which can’t be held by observation alone and comes in the form of qubits that are intrinsic parts of elementary particles. Our brain functioning is supplied by a collective, inexhaustible source of information and a subpart of universal consciousness. Information gives energy and matter its functionalities. Information is therefore fundamental

Onze gelukkige leefwereld zal instorten als we samen niet ingrijpen!

Afbeelding
  We hebben een wereld geschapen naar ons beeld als mens. We hebben niet door dat deze wereld door een foute perceptie oftewel onze beperkte waarneming is gevormd. Door juist expres niet de natuur na te doen zijn we terecht gekomen in een levensbedreigende crisis. Nee, ik praat hier niet over het Coronavirus, maar over de grootste fout die de mens kan maken, een fout van omissie, door niet te doen wat men zou hebben kunnen en moeten doen. Wij zien niet dat informatie om een betere, gebalanceerde en niet schadelijke samenleving vorm te geven, genegeerd of zelfs verboden wordt. Er is een kliek van lieden op machtige posities die ervoor zorgt dat zij rijk en machtig blijven ten koste van hun medemens, de natuur, levens en de maatschappelijke cohesie. Zij kunnen dit alleen maar doen omdat wij het toelaten, omdat we bang en lui zijn. Massaal ontkennen we de tekenen, klagen, zeuren en worden boos, maar nog lang niet boos genoeg om echt op te staan en gerechtigheid te eisen en ervoor te vec

Liegende Politici

Afbeelding
  Nu we gezien en gehoord hebben dat ons politieke leiderschap het niet zo nauw neemt met de waarheid en probeert de werkelijkheid te ontlopen, moeten we rekening houden, niet alleen met de huidige gevolgen, maar ook met de nog komende lange termijn effecten. Zoals ik in mijn video’s on Youtube wetenschappelijk probeer uit te leggen is dat het universum oftewel de natuur, scheiding van informatie niet toelaat zonder ‘wanorde’ of zoals dat in de natuurkunde heet ‘entropie’ te veroorzaken. De natuurwet waar het hierom gaat is deze: ‘informatietekort betekent wanorde in levende systemen’, dus ook in Nederland wat een levend systeem (samenleving) is. De wereldproblematiek wordt op dezelfde manier veroorzaakt; er wordt wat afgelogen, bedrogen, bedonderd en genegeerd. Er zitten vele mensen opgesloten die wel alle informatie wilden uitspreken, denk aan Julian Assange. Zijn informatie stoort diegenen die denken dat ze zonder die informatie hun doelstellingen kunnen bereiken. Dat zou wel zo kun

A Science of Reality

Afbeelding
Ayn Rand wrote 'Reality is Real' 50 years ago. But what is reality? What is actual or realistic reality? We researched this and came to the conclusion that reality can only consist of all relevant information. So everything is information. Now you may not understand this, but that is because we are shaped by only part of reality. We only describe reality as reality if it can exist within the limits of reality or 'realism'. There are limits that determine its functionality. Outside those limits of reality, nothing can be preserved and anything we shape in that way will be considered unnatural by the universal reality in which we find ourselves. We can describe this as the laws of nature that we depend on and are a part of. I recently read that there are about 450 scientific disciplines, from biology, information technology, political science to chemistry, physics, geology or geography, you name it. What these sciences have in common, after investigation, is that they a

Een Wetenschap der Werkelijkheid

Afbeelding
  ‘Reality is Real’ schreef Ayn Rand 50 jaar geleden. Maar wat is realiteit? Wat is de werkelijke of realistische werkelijkheid? Wij deden er onderzoek naar en kwamen tot de conclusie dat de werkelijkheid alleen maar uit alle relevante informatie kan bestaan. Alles is dus informatie. Nu kunt u dit misschien nog niet begrijpen, maar dat komt omdat we gevormd zijn door maar een deel van de werkelijkheid. We beschrijven de realiteit pas als werkelijkheid als ie binnen de limieten van de realiteit oftewel ‘realimiteit; kan bestaan. Er zitten namelijk grenzen aan die de functionaliteit bepalen. Buiten die grenzen van de realiteit kan er niets behouden blijven en zal alles wat we op die manier vormgeven, als tegennatuurlijk worden beschouwd door de universele werkelijkheid waarin we onszelf bevinden. We kunnen dit omschrijven als de wetten van de natuur waar wij afhankelijk van zijn en een deel van zijn. Ik las laatst dat er ongeveer 450 wetenschappelijke disciplines bestaan, van biologie,

A Theory of Everything ; Elegant Information

Afbeelding
  Ever since the beginning of our so-called civilisation, man has been fighting against nature, his mind, his consciousness and thus against himself. In fact, man destroys himself because he cannot or will not understand how reality (nature) will keep him alive. I have already written a lot about this 'error of perception'. Man thinks he is above nature or outside it, but does not see that he is a part of it. So he goes on destroying that nature and thus himself. The goals he sets for himself, such as an ideology or religion, are unnatural because they are based on a selection of information and therefore will not acknowledge or use all the information. This is the first mistake man makes. By suppressing or denying information, he denies nature, for information cannot be physically separated from reality, say from the living world. Thus, in line with Brian Greene's book 'An Elegant Universe', there is universal and physically elegant information available to inform