Posts

Posts uit 2021 weergeven

A Theory of Everything ; Elegant Information

Afbeelding
  Ever since the beginning of our so-called civilisation, man has been fighting against nature, his mind, his consciousness and thus against himself. In fact, man destroys himself because he cannot or will not understand how reality (nature) will keep him alive. I have already written a lot about this 'error of perception'. Man thinks he is above nature or outside it, but does not see that he is a part of it. So he goes on destroying that nature and thus himself. The goals he sets for himself, such as an ideology or religion, are unnatural because they are based on a selection of information and therefore will not acknowledge or use all the information. This is the first mistake man makes. By suppressing or denying information, he denies nature, for information cannot be physically separated from reality, say from the living world. Thus, in line with Brian Greene's book 'An Elegant Universe', there is universal and physically elegant information available to inform

Een Theorie van Alles - Elegante Informatie

Afbeelding
  Universele, Natuurkundige Wet voor Wanorde, Onbalans (Entropie): Onbeheersbaar Al sinds het begin van onze zogenaamde beschaving vecht de mens tegen de natuur, zijn denken, zijn bewustzijn en dus zichzelf. In feite, de mens vernietigt zichzelf omdat hij niet kan of wil begrijpen hoe de werkelijkheid (de natuur) hem in leven zal houden. Ik heb reeds veel geschreven over deze  ‘waarnemingsfout’. De mens denkt dat hij boven de natuur staat of erbuiten, maar ziet niet dat hij er een deel van is. Dus gaat hij maar door met het vernietigen van die natuur en dus zichzelf. De doelstellingen die hij zichzelf zet zoals een ideologie of religie zijn tegennatuurlijk omdat ze gebaseerd zijn op een selectie van informatie en dus niet alle informatie zal toelaten of gebruiken. Dit is de eerste fout die de mens maakt. Door informatie te onderdrukken of te ontkennen, verloochent hij de natuur, want informatie kan fysisch niet worden gescheiden van de werkelijkheid, zeg maar van de leefwereld. In li

Onzekerheid, ik kan er niets anders van maken

Afbeelding
  Dit is misschien mijn donkerste blog ooit. Als ik om me heen kijk en de vernietiging van het levensgeluk en de maatschappelijke cohesie observeer, kan ik niet anders concluderen dat ons de menselijkheid worden afgenomen. Een stel zelfverklaarde technocratische wereldverbeteraars en mensenredders verstoren samenlevingen overal door drastische, onmenselijke regelgeving. Hun beperkte waarnemingsvermogen is veranderd in zelf-suggestie waardoor ze denken dat wat ze doen goed is voor de mensheid. In eerdere blogs schreef ik reeds over biases en complexiteit en opperde dat die niet te regelen is door lineaire maatregelen, maar wel enigszins bestuurd kan worden door informatie in ‘real time’. Ik maakte diverse videolezingen en zette die op Youtube over het feit dat informatieonderdrukking of tekort betekent dat er entropie (wanorde) of instabiliteit ontstaat. Ik denk wel dat u kunt bevestigen dat er een gigantische onzekerheid is gefabriceerd die bewust is gebaseerd op een informatietekort.

Wat is de prijs van de natuur?

Afbeelding
  Ik sprak vorig jaar met Kees Klomp, professor duurzaamheid te Rotterdam en de oprichter van het Thrive Instituut over duurzaamheid en welzijn. Vandaag las ik een Linkedin post van hem waar ik op reageerde; “ Er is de afgelopen tijd een ontwikkeling gaande waarbij de waarde van natuur - letterlijk - wordt berekend. De waarde wordt concreet gemaakt door er een prijskaartje aan te hangen. We kunnen dit enerzijds als een goede ontwikkeling interpreteren. Het (h)erkennen van een prijskaartje voor natuur is immers een stap voorwaarts als je het vergelijkt met de lange periode waarin we de natuur als een gratis hulpbron zagen en gebruikten; de natuur was er alleen om ons mensen - economisch - te dienen. Maar we kunnen het anderzijds ook zien als een dieptepunt van de economische hegemonie die bij het bestaande welvaartssysteem hoort; blijkbaar is prijs/geld echt de enige manier geworden waarmee we dingen kunnen waarderen. De natuur is natuurlijk helemaal niet te duiden in een prijs; in

Information Deficit ≙ Entropy; Apartheid is back.

Afbeelding
  I posted a video on Youtube https://www.youtube.com/watch?v=kZU5im45yxU this morning explaining a quote from physicist Josef Gassner "information deficit ≙ entropy".  It means that a shortage of information by definition equals disorder in living systems. It confirms my own research and my symbolic equations for order and disorder.  The potential applications are limitless. We can use it to bring all man-made systems, such as organisations, governments, industries and society, back in line with the natural laws of physics. Important is the P for perception. Incorrect perception is what keeps us in entropy, but I have made it easy for you. All we have to do is use all the information and stop ignoring it. It is this lack of information that causes apartheid (a form of entropy and disorder), but also all the other threats to human and non-human life, social cohesion and the environment. Dehumanisation can be stopped by information. This is actually quite logical and, if we li

informatietekort ≙ entropie, dus de Apartheid is weer terug.

Afbeelding
Ik postte vanmorgen een video op Youtube https://www.youtube.com/watch?v=9jtipAW8rHs&t=5s waarin ik het citaat uit van de natuurkundige Josef Gassner "informatietekort ≙ entropie" uitleg. Het betekent dat een tekort aan informatie per definitie gelijk is aan wanorde in levende systemen. Hij bevestigt mijn eigen onderzoek en mijn symbolische vergelijkingen voor orde en wanorde.  De potentiële toepassingen zijn onbegrensd. Hiermee kunnen we alle door de mens gemaakte systemen, zoals organisaties, regeringen, industrieën en de samenleving, weer in overeenstemming brengen met de natuurwetten van de fysica. Belangrijk is de P voor perceptie. Door een onjuiste perceptie belanden we voortdurend in entropie, maar ik heb het nu gemakkelijk gemaakt voor u. Het enige wat we moeten doen is alle informatie gebruiken en stoppen met het negeren ervan. Het is dit tekort aan informatie dat Apartheid (een vorm van entropie en wanorde) veroorzaakt, maar ook alle andere bedreigingen voor men

Aanval op de waarheid

Afbeelding
Er is een nieuw boek verschenen van Peter Oborne, een Engelse journalist dat 'The Assault on Truth' heet. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik hoef maar om me heen te kijken, de media te volgen, de kranten te lezen of TV te kijken om te begrijpen waar dit boek over zal gaan. De waarheid wordt met alle macht ontkend, onderdrukt en zelfs bestraft. Dit riekt naar opzet. U vraagt zich dan wellicht af; maar wie is er zo slecht en zo in en in gemeen dat hij of zij de werkelijkheid ervoor onderdrukt? Bestaat er dan een heimelijk plan, een agenda die het daglicht niet kan verdragen? Of is er een doel waarvan men weet dat als dat in de openheid zou komen, het meteen verhinderd zal gaan worden omdat pas dan de mensen het snappen? Zoals ik al vaak op deze blog heb uitgelegd is het natuurkundig onmogelijk om informatie (de waarheid) te scheiden (te liegen) van de fysieke werkelijkheid (onze realiteit) zonder het veroorzaken en versnellen van 'entropie' oftewel 'wanorde' ver

Gevaarlijke Overheid; het is nog niet te laat of wel?

Afbeelding
Socrates vond de democratie maar niks omdat niet de geïnfomeerden maar de niet geïnformeerden het voor het zeggen zouden hebben. Zij zouden de informatie van de geïnformeerden onderdrukken en ontkennen. Eindelijk, na honderden jaren van een valse aanname dat we in een democratie zouden leven, zorgt de natuur in de vorm van een virus ervoor dat de democratie alleen heeft mogen bestaan als de belangen van belanghebbenden niet werden geschaad. Waar we nu op af stevenen wordt gemaskeerd door het democratische proces, maar is een dictatuur gebleken met totalitaire trekjes. De burger, de maatschappelijke cohesie, het levensgeluk en de levensvreugde is vernietigd omdat we de dood als illegaal hebben verklaard. Maar is het daadwerkelijk onbegrijpelijk wat er aan het gebeuren is? Waarom zouden we een algehele dehumanisering accepteren om dan in angst voor de dood zonder plezier verder te leven? Nu, als ik dit schrijf, krijg ik het gevoel dat het niet bewust wordt gedaan, maar dat er een collect

Wilt u geïnformeerd of alleen maar vermaakt worden?

Afbeelding
  Sinds ik deze blog in 2013 begon, heb ik uitgebreid geschreven over het menselijke perceptieprobleem, de manier waarop mensen in delen denken en het geheel niet kunnen zien. Mensen geloven echt dat ze het leven, de natuur en de wereld kunnen beheersen omdat ze van kinds af aan zijn opgevoed om mechanistisch, reductionistisch of analytisch te denken. Zij geloven dat alle levende systemen mechanische structuren zijn, bestaande uit onderdelen. Wanneer dergelijke systemen kapot zijn, hoef je ze alleen maar uit elkaar te halen, naar de onderdelen te kijken, het niet functionerende onderdeel te repareren of te vervangen, het systeem weer in elkaar te zetten en het systeem zal weer functioneren. Maar dit is een misverstand, een misvatting. Waarom? Om te beginnen: als we naar de biologie en de fysica kijken, kunnen we concluderen dat levende systemen niet buiten de omgeving kunnen bestaan. Het is de omgeving die het functioneren mogelijk maakt, ook van mechanische, door de mens gemaakte syst

Alleen maar overleven of gelukkig leven?

Afbeelding
  Mijn buurman ontvluchtte het Tsjechische communisme en zei me dat als je teveel vragen stelt en alle informatie wilt gaan gebruiken je gevaar loopt. De meeste besluiten die door onze leiders en regeerders genomen worden hebben niet het doel om te overleven als mens of voor het menselijk geluk te zorgen, maar omwille van belangen. Deze belangen zijn zogenaamde ‘ulterior motivations’ wat zoiets betekent als ‘heimelijke (bij) bedoelingen’. De geheimen tarten dus de werkelijkheid. Zij bestaan uit gedachten, maar wetenschappelijk is aangetoond dat zelfs gedachten de werkelijkheid beïnvloeden en bouwstenen zijn van de actuele realiteit. Echter door de menselijke, vaak foutieve perceptie van die realiteit, denken mensen dat de natuur niet weet wat zij heimelijk denken. Logisch kan dat natuurlijk niet, want de mens is een deel van diezelfde natuur, het universum. Hij of zij bestaat uit zogenaamde atomaire deeltjes die net zoals alle levende systemen onder natuurkundige wetten vallen. Het b

Ruling the world by technocrats is harmful if pursued

Afbeelding
  Since I started this blog in 2013 I have written extensively about the human perception problem, the way people think in parts and can’t see the whole. People really do believe that they can control life, nature and the world because they have been educated, from childhood, to think mechanistically, reductionist or analytic. They believe that all living systems are mechanical structures, consisting of parts. When such systems are broken down, all you have to do is to take them apart, look at the parts, repair or replace the non functioning component, reassemble the system and the system will function again. But this is a misunderstanding, a misconception. Why? Well for starters; when we look at biology and physics we can conclude that living systems can’t exist outside of the environment. It is the environment that enables functioning, also of mechanical, man made systems. Interaction is also part of a machine in order for it to work. Creativity, thought, handling, action are also co

Als je complexiteit begrijpt, weet je dat Lockdowns niet kúnnen werken.

Afbeelding
  INFORMATIE geeft universele energie haar functionaliteit! Wanneer een organisatie, bedrijf, industrie of politiek proces worden opgevat als levende systemen, veranderen hun onderling verbonden en afhankelijke relaties binnen en buiten hun netwerken voortdurend. Deze complexiteit, als gevolg van dynamische en voortdurend veranderende terugkoppelingslussen van informatie, kunnen niet worden beheerd door directe causale actie (oorzaak- en gevolgreacties), maar alleen maximaal worden beheerst door met die informatie in real time te sturen. Aanpassingsvermogen aan voortdurend veranderende veranderingen door alle informatie direct te gebruiken is nodig om de continuïteit en de levensduur van het levende systeem te waarborgen. De natuur werkt ook zo. Complexiteit is een gevolg van een veelheid aan onbekende factoren, relaties en afhankelijkheid die desondanks een directe impact hebben op organisaties en alleen 'gecontroleerd' kan worden door te leren en zich daadwerkelijk aan te pas

When you understand complexity theory, you will know that lockdowns can't work.

Afbeelding
  INFORMATION gives universal energy its functionality! When an organisation, corporation, industry or political process are understood as living systems, their interconnected and interdependent relationships within and outside of their networks change all the time. This complexity, due to dynamic and perpetually changing information feedback loops, can’t be managed by direct causal action (cause and effect reactions) but can only be maximally controlled by steering with that information in real time. Adaptability to constantly evolving changes by using all information directly is needed to ensure continuity and longevity of the living system. Nature works like that too. Complexity is a consequence of a myriad of unknown factors, relationships and reliance which nevertheless have a direct impact on organisations and can only be ‘controlled’ by learning and actual adaptation in real time. These so-called non linear effects or non causal stimuli from often unknown, but interconnected

A Peoples Lobby

Afbeelding
  THE HUMAN WELLBEING FUND IF YOU WANT TO STAY FREE, PLEASE SUPPORT THE CREATION OF A PEOPLES LOBBY? The only peaceful way to regain human dignity, freedom and justice is to buy influence. Companies and banks do this too, so why don't we? This transparent fund, you can track revenues and expenses online, belongs to all of us. For example, the funds are used for: Setting up a people's lobby in Brussels, Washington and other cities where decisions about us are made without consulting us, the people. Representation at the United Nations, World Economic Forum in Davos, De Bilderberg Meetings, European Union, G20, G7, etc. We will sit down at negotiating tables, worldwide, supported by the information, the knowledge of all of us. Stop grumbling, swearing, writing articles on Linkedin or Twitter or Youtube? Your laborious and well-intentioned efforts will be ignored, opposing truth and information are being censored. Governments won't listen, not even to Nobel Prize winners. If y

Eindelijk vaccineren. hoera, of? Een Volkslobby is het antwoord.

Afbeelding
De eerste vaccinatie in Nederland is een heuglijk feit, aldus onze minister van gezondheidszaken. Maar wat nu? Eens kijken of alle voorstemmers voor de Lockdowns nu ook een vaccin nemen waarvan de mogelijke bijwerkingen nog niet bekend zijn en het maar de vraag is of ze Coronavirussen tegen kunnen houden. Zonder te mopperen, of iemand de schuld te geven of te oordelen moeten we onszelf deze vraag stellen; is alle relevante informatie beschikbaar en wordt die ook gebruikt? Dit is een retorische vraag, want wat er wel bekend is en als positief wordt waargenomen door medici, politici en de bevolking wordt als argument gebruikt om het vaccin te verkopen als waren de politici, journalisten en virologen sales mensen van Big Pharma. Echter, informatie die twijfel zaait over de werking en bijwerkingen van het vaccin worden óf gemeden, óf zelfs gecensureerd door Main Stream- en Sociale Media. Zoals ik al eerder schreef op dit blog, kunnen systemen die afhankelijk zijn van het onderdrukken van i