Posts

Posts uit september, 2021 weergeven

Central Planning and Collectivism; The Road to Serfdom

Afbeelding
  Even here in Switzerland there is Apartheid. It is a country that has not been at war for generations, but is now at war with itself, with its own citizens who want to remain free as it always was. But the government has jumped on the bandwagon to reinforce the bandwagon effect at the expense of those who can and do think for themselves. Here they are mimicking the Netherlands, France, Italy, the USA and Germany to achieve a Central Planned Goal, which is to defeat the Corona Virus. This is the so-called Collectivism, which, if you look at history, has always heralded the beginning of totalitarianism. The fact that this will never succeed is confirmed by countless thinkers, virologists, infectiologists, scientists, professors, independent entrepreneurs, the common man who thinks for himself and many others. They do look at all the options, examine all the relevant information, so can conclude that the government propaganda is biased, incomplete (the virus is safe) and a form of black

Centrale Planning en Collectivisme; De Weg naar Slavernij

Afbeelding
  Zelfs hier in Zwitserland is er Apartheid. Het is een land dat generaties lang niet meer in oorlog is geweest, maar nu in oorlog met zichzelf is, met haar eigen burgers die vrij willen blijven zoals het altijd was. Maar de regering is op de bandwagon gesprongen om zo het bandwagon effect te versterken ten koste van diegenen die zelf kunnen denken en dat ook doen. Hier apen ze Nederland, Frankrijk, Italië, de VS en Duitsland na om een Centraal Gepland Doel te bereiken, namelijk om het Corona Virus te verslaan. Dit is het zogenaamde Collectivisme, dat, als je de geschiedenis erop naleest, steeds het begin van totalitarisme inluidde. Het feit dat dit nooit zal lukken wordt bevestigd door talloze denkers, virologen, infectiologen, wetenschappers, hoogleraren, zelfstandige ondernemers, de gewone man die zelf nadenkt en vele anderen. Zij kijken wel naar alle opties, onderzoeken alle relevante informatie, dus kunnen concluderen dat de regeringspropaganda vooringenomen, onvolledig (het virus

Zentral Planung und Kollektivismus: Weg zur Knechtschaft

Afbeelding
Auch hier in der Schweiz gibt es Apartheid. Es ist ein Land, das sich seit Generationen nie mehr im Krieg befunden hat, aber jetzt im Krieg mit sich selbst ist, mit seinen eigenen Bürgern, die frei bleiben wollen, wie es immer war. Aber die Regierung ist auf den Zug aufgesprungen, auf Kosten derjenigen, die selbständig denken können und dies auch tun. Hier ahmen sie Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und USA nach, um ein zentrales Ziel zu erreichen, nämlich das Corona-Virus zu besiegen. Das ist der so genannte Kollektivismus, der, wenn man sich die Geschichte ansieht, immer den Beginn des Totalitarismus eingeläutet hat. Dass dies niemals gelingen wird, bestätigen zahllose Denker, Virologen, Infektiologen, Wissenschaftler, Professoren, selbständige Unternehmer, der einfache, selbständig denkende Mensch und viele andere. Sie ziehen alle Optionen in Betracht, prüfen alle relevanten Informationen und können so zu dem Schluss kommen, dass die Regierungspropaganda voreingenomm