Posts

Posts uit april, 2021 weergeven

Liegende Politici

Afbeelding
  Nu we gezien en gehoord hebben dat ons politieke leiderschap het niet zo nauw neemt met de waarheid en probeert de werkelijkheid te ontlopen, moeten we rekening houden, niet alleen met de huidige gevolgen, maar ook met de nog komende lange termijn effecten. Zoals ik in mijn video’s on Youtube wetenschappelijk probeer uit te leggen is dat het universum oftewel de natuur, scheiding van informatie niet toelaat zonder ‘wanorde’ of zoals dat in de natuurkunde heet ‘entropie’ te veroorzaken. De natuurwet waar het hierom gaat is deze: ‘informatietekort betekent wanorde in levende systemen’, dus ook in Nederland wat een levend systeem (samenleving) is. De wereldproblematiek wordt op dezelfde manier veroorzaakt; er wordt wat afgelogen, bedrogen, bedonderd en genegeerd. Er zitten vele mensen opgesloten die wel alle informatie wilden uitspreken, denk aan Julian Assange. Zijn informatie stoort diegenen die denken dat ze zonder die informatie hun doelstellingen kunnen bereiken. Dat zou wel zo kun

A Science of Reality

Afbeelding
Ayn Rand wrote 'Reality is Real' 50 years ago. But what is reality? What is actual or realistic reality? We researched this and came to the conclusion that reality can only consist of all relevant information. So everything is information. Now you may not understand this, but that is because we are shaped by only part of reality. We only describe reality as reality if it can exist within the limits of reality or 'realism'. There are limits that determine its functionality. Outside those limits of reality, nothing can be preserved and anything we shape in that way will be considered unnatural by the universal reality in which we find ourselves. We can describe this as the laws of nature that we depend on and are a part of. I recently read that there are about 450 scientific disciplines, from biology, information technology, political science to chemistry, physics, geology or geography, you name it. What these sciences have in common, after investigation, is that they a

Een Wetenschap der Werkelijkheid

Afbeelding
  ‘Reality is Real’ schreef Ayn Rand 50 jaar geleden. Maar wat is realiteit? Wat is de werkelijke of realistische werkelijkheid? Wij deden er onderzoek naar en kwamen tot de conclusie dat de werkelijkheid alleen maar uit alle relevante informatie kan bestaan. Alles is dus informatie. Nu kunt u dit misschien nog niet begrijpen, maar dat komt omdat we gevormd zijn door maar een deel van de werkelijkheid. We beschrijven de realiteit pas als werkelijkheid als ie binnen de limieten van de realiteit oftewel ‘realimiteit; kan bestaan. Er zitten namelijk grenzen aan die de functionaliteit bepalen. Buiten die grenzen van de realiteit kan er niets behouden blijven en zal alles wat we op die manier vormgeven, als tegennatuurlijk worden beschouwd door de universele werkelijkheid waarin we onszelf bevinden. We kunnen dit omschrijven als de wetten van de natuur waar wij afhankelijk van zijn en een deel van zijn. Ik las laatst dat er ongeveer 450 wetenschappelijke disciplines bestaan, van biologie,

A Theory of Everything ; Elegant Information

Afbeelding
  Ever since the beginning of our so-called civilisation, man has been fighting against nature, his mind, his consciousness and thus against himself. In fact, man destroys himself because he cannot or will not understand how reality (nature) will keep him alive. I have already written a lot about this 'error of perception'. Man thinks he is above nature or outside it, but does not see that he is a part of it. So he goes on destroying that nature and thus himself. The goals he sets for himself, such as an ideology or religion, are unnatural because they are based on a selection of information and therefore will not acknowledge or use all the information. This is the first mistake man makes. By suppressing or denying information, he denies nature, for information cannot be physically separated from reality, say from the living world. Thus, in line with Brian Greene's book 'An Elegant Universe', there is universal and physically elegant information available to inform

Een Theorie van Alles - Elegante Informatie

Afbeelding
  Universele, Natuurkundige Wet voor Wanorde, Onbalans (Entropie): Onbeheersbaar Al sinds het begin van onze zogenaamde beschaving vecht de mens tegen de natuur, zijn denken, zijn bewustzijn en dus zichzelf. In feite, de mens vernietigt zichzelf omdat hij niet kan of wil begrijpen hoe de werkelijkheid (de natuur) hem in leven zal houden. Ik heb reeds veel geschreven over deze  ‘waarnemingsfout’. De mens denkt dat hij boven de natuur staat of erbuiten, maar ziet niet dat hij er een deel van is. Dus gaat hij maar door met het vernietigen van die natuur en dus zichzelf. De doelstellingen die hij zichzelf zet zoals een ideologie of religie zijn tegennatuurlijk omdat ze gebaseerd zijn op een selectie van informatie en dus niet alle informatie zal toelaten of gebruiken. Dit is de eerste fout die de mens maakt. Door informatie te onderdrukken of te ontkennen, verloochent hij de natuur, want informatie kan fysisch niet worden gescheiden van de werkelijkheid, zeg maar van de leefwereld. In li