Posts

Posts uit oktober, 2020 weergeven

Brief aan de Koning der Nederlanden

Afbeelding
  Majesteit, Ik schrijf U deze brief omdat ik de verworven vrijheden en daardoor het gelukkige leven van de Nederlanders wil beschermen en behouden. Laatst was er een enquête waaruit bleek dat de jeugd in Nederland het gelukkigst was op aarde. Ik schrijf U deze brief omdat ik U vertrouw. Uw recente optreden met onze koningin toen U spijt betuigde over Uw onverstandige reis naar Griekenland, gaf mij een goed gevoel. Ik weet dat Youp van Hek U en Uw gezin ervoor verguisde, maar ik als ethicus zag dat U oprechte spijt betuigde. Als systeemdenker heb ik geleerd dat er twee soorten fouten bestaan; een fout van commissie en een fout van omissie. De eerste is een gewone fout die we allemaal maken, maar dat is er een die je kunt herstellen door de actie die de fout veroorzaakte over te doen op juiste wijze. Maar een fout van omissie is de grootste, de ergste en gevaarlijkste fout die een mens kan maken, want die kan men niet overdoen omdat zo'n fout wordt veroorzaakt door niet te doen wa

Why 'THE GREAT RESET' plan by the WEF is unattainable!

Afbeelding
When you read the messages and comments on FB and Linkedin, you know that there is an open plan that is designed and directed by the World Economic Forum. This private company founded by Dr Klaus Schwab about 50 years ago has grown into an influential think tank. Our political and industrial leaders travel to Davos every year to participate in the WEFORUM.  Those who have sufficient financial resources can then participate. NGOs also send representatives to talk to them. It is a meeting place for the rich and famous, including the leaders of the G20 and other countries. It started with the launch of a so-called Fourth Industrial Revolution, which has now turned into 'The Great Reset'. I am writing this blog today in response to a video in which the British Prime Minister Boris talks about a Brave New World - read The Great Reset, in which technology is propagated as the solution to all world problems; so everyone vaccinated, nano-robots in our blood arteries that will save us f

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!

Afbeelding
Als u de berichten en commentaren leest op FB en Linkedin weet u dat er een openlijk plan bestaat dat vormgegeven en wordt gestuurd door het World Economic Forum. Deze private onderneming opgericht door Dr. Klaus Schwab ongeveer 50 jaar geleden is gegroeid tot een invloedrijke denktank. Onze politieke en industriële leiders reizen elk jaar naar Davos om deel te nemen aan het WEFORUM.  Diegenen die over voldoende financiële middelen beschikken kunnen dan meepraten. Ook NGO's sturen dan vertegenwoordigers om mee te praten. Het is een ontmoetingsplaats voor de rich and famous inclusief de leiders van de G20 en andere landen. Men spreekt daar over het organiseren of m.a.w. het engineeren van een nieuwe, meer gelijke wereld, Het begon met het lanceren van een zgn. Vierde Industriële Revolutie die nu in 'The Great Reset' is overgegaan. Ik schrijf deze blog vandaag n.a.v. een video waarin de Britse Premier Boris zich uitspreekt over a Brave New World - lees The Great Reset, waarin

Omgaan met het virus, want hij blijft onder ons!

Afbeelding
Dr. Fritjof Capra wijdde er onlangs een videoboodschap aan. Hij zag het Coronavirus als een biologische waarschuwing omdat de mens de aarde en leefwereld verstoort en kapotmaakt. Omdat de homeostatische balans tussen mens en natuur uit evenwicht is gebracht door een foute perceptie van de mens die de wereld ziet als iets wat buiten hem staat en niet als een deel van hemzelf,  zitten we nu met een existentiele bedreiging die we nauwelijks aankunnen. Want, we zijn vervallen in een soort groepsangst, een massapsychose, een staat, zoals Mattias Desmet zegt, van massavorming. Als we massaal zijn gehypnotiseerd weigeren we te geloven dat het virus niet uit te roeien is. We denken dat we als we allemaal binnen blijven, onze vrijheid en vermaak maar opgeven, dat wij het als mensen van de natuur kunnen winnen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde menselijke perceptie, een arrogantie van het bovenstaan en over de natuur te kunnen beslissen een fundamentele denkfout is, gevoed door angst. Maar een ba

Dangerous game; enforced altruism

Afbeelding
  As a thinker, ethicist and human being, I closely follow the developments concerning the dreaded virus 'Corona' and the disease 'Covid 19'. As a Dutchman living in Switzerland, I see from the mountain on which I live that things cannot continue to go well in a country where, last year in fact, young people were the happiest in the world. On Linkedin, which was actually a business relations platform, a discussion has broken out about power, divide and conquer, which you can see is between proponents and opponents of the draconian policy of our cabinet. The advocates are mainly frightened, cautious virologists and epidemiologists, certainly not anthropologists or psychologists or economists, but the opponents of the forthcoming emergency law are scientists who are taking measurements of the side-effects, i.e. collateral damage that have disrupted our society and destabilized social cohesion. So what do we do now? As an ethicist, but above all as a cybernetic, I know tha

Gevaarlijk spel dat geforceerde Altruisme

Afbeelding
  Als denker, ethicus en mens volg ik de ontwikkelingen omtrent het gevreesde virus 'Corona' en de ziekte 'Covid 19' op de voet. Als Nederlander die leeft in Zwitserland zie ik van de berg waarop ik woon dat het niet goed kan blijven gaan in een land waar nota bene vorig jaar nog de jeugd het gelukkigst was van de wereld. Op Linkedin, wat eigenlijk een zakelijk relatie platform was, is er een discussie over macht, verdeel en heers, uitgebroken waarvan je op kunt maken dat er voor en tegenstanders zijn van het draconische beleid van ons kabinet. De voorstanders zijn vooral bange, voorzichtige virologen en epidemiologen, zeker geen anthropologen of psychologen of economen, maar de tegenstanders van de aankomende spoedwet zijn wetenschappers die metingen doen over de neveneffecten die onze maatschappij hebben ontwricht en de sociale cohesie hebben verstoord. Wat nu? Ik weet als ethicus, maar vooral als cyberneticus, dat als er informatie die een doelstelling niet welgevall