Posts

Central Planning and Collectivism; The Road to Serfdom

Afbeelding
  Even here in Switzerland there is Apartheid. It is a country that has not been at war for generations, but is now at war with itself, with its own citizens who want to remain free as it always was. But the government has jumped on the bandwagon to reinforce the bandwagon effect at the expense of those who can and do think for themselves. Here they are mimicking the Netherlands, France, Italy, the USA and Germany to achieve a Central Planned Goal, which is to defeat the Corona Virus. This is the so-called Collectivism, which, if you look at history, has always heralded the beginning of totalitarianism. The fact that this will never succeed is confirmed by countless thinkers, virologists, infectiologists, scientists, professors, independent entrepreneurs, the common man who thinks for himself and many others. They do look at all the options, examine all the relevant information, so can conclude that the government propaganda is biased, incomplete (the virus is safe) and a form of black

Centrale Planning en Collectivisme; De Weg naar Slavernij

Afbeelding
  Zelfs hier in Zwitserland is er Apartheid. Het is een land dat generaties lang niet meer in oorlog is geweest, maar nu in oorlog met zichzelf is, met haar eigen burgers die vrij willen blijven zoals het altijd was. Maar de regering is op de bandwagon gesprongen om zo het bandwagon effect te versterken ten koste van diegenen die zelf kunnen denken en dat ook doen. Hier apen ze Nederland, Frankrijk, Italië, de VS en Duitsland na om een Centraal Gepland Doel te bereiken, namelijk om het Corona Virus te verslaan. Dit is het zogenaamde Collectivisme, dat, als je de geschiedenis erop naleest, steeds het begin van totalitarisme inluidde. Het feit dat dit nooit zal lukken wordt bevestigd door talloze denkers, virologen, infectiologen, wetenschappers, hoogleraren, zelfstandige ondernemers, de gewone man die zelf nadenkt en vele anderen. Zij kijken wel naar alle opties, onderzoeken alle relevante informatie, dus kunnen concluderen dat de regeringspropaganda vooringenomen, onvolledig (het virus

Zentral Planung und Kollektivismus: Weg zur Knechtschaft

Afbeelding
Auch hier in der Schweiz gibt es Apartheid. Es ist ein Land, das sich seit Generationen nie mehr im Krieg befunden hat, aber jetzt im Krieg mit sich selbst ist, mit seinen eigenen Bürgern, die frei bleiben wollen, wie es immer war. Aber die Regierung ist auf den Zug aufgesprungen, auf Kosten derjenigen, die selbständig denken können und dies auch tun. Hier ahmen sie Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und USA nach, um ein zentrales Ziel zu erreichen, nämlich das Corona-Virus zu besiegen. Das ist der so genannte Kollektivismus, der, wenn man sich die Geschichte ansieht, immer den Beginn des Totalitarismus eingeläutet hat. Dass dies niemals gelingen wird, bestätigen zahllose Denker, Virologen, Infektiologen, Wissenschaftler, Professoren, selbständige Unternehmer, der einfache, selbständig denkende Mensch und viele andere. Sie ziehen alle Optionen in Betracht, prüfen alle relevanten Informationen und können so zu dem Schluss kommen, dass die Regierungspropaganda voreingenomm

Massapsychose

Afbeelding
  Dr. Peter McCullough vertelt aan de media dat er wel degelijk medicijnen bestaan om niet te hoeven sterven aan Covid 19. Diverse mediamakers op sociale media berichten dat zulke medicijnen niet gebruikt mogen worden door artsen. Ook vertelt hij dat de huidige vaccinaties al achterhaald zijn, nauwelijks werken en bovendien gevaarlijk kunnen zijn. Deze informatie wordt met man en macht geweerd door de collaborerende sociale media, de mainstream nieuwsagentschappen en nationale radio en televisie in diverse landen. Het is alsof er boeken verbrand worden omdat daarin te lezen zou kunnen zijn dat de boodschap van die media wel eens niet waar zou kunnen zijn. Hoe je het ook wendt of keert, dit riekt niet alleen maar naar censuur, maar is het ook. Een samenleving die geen toegang meer mag en kan hebben naar relevante informatie die die gemeenschap mogelijk maakt, daar is het gedaan met het ‘samen’leven. We zien dit al aan de huidige separatie tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen.

Een belangrijke mededeling over mRNA door Jeremy Campbell en ik...

Afbeelding
  Een passage uit dit boek.. Bepaalde delen van de DNA-tekst zijn structureel. Met andere woorden, zij coderen voor een specifiek functioneel product. Het zijn instructies voor het maken van eiwitten en de boodschap is op het letterlijke niveau, zoals een recept voor zandtaart. De boodschap betekent precies wat het zegt. Maar andere delen van de tekst moeten niet zo letterlijk worden genomen. Deze kunnen bestaan uit een soort commentaar op de structurele genen, of hypothetische recepten bevatten voor eiwitten die niet worden gemaakt, of programma's voor het bewerken en herschikken van structurele delen. Zij kunnen informatie over informatie weergeven. Als dat zo is, zou dat een tamelijk opzienbarende afwijking zijn van eerdere, eenvoudiger ideeën over het gen. Evolutie is een gecompliceerder proces dan vroeger werd verondersteld. Toevallige mutaties veranderen de genetische boodschap door een letter te vervangen door een andere, zodat de betekenis van een sequentie wordt veranderd.

An important message about mRNA by Jeremy Campbell and me...

Afbeelding
An excerpt of this book.   Certain parts of the DNA text are structural. In other words, they code for a specific functional product. They are instructions for making proteins and the message is on the literal level, like a recipe for shortcake. The message means exactly what it says. But other parts of the text are not to be taken so literally. These may consist of a kind of commentary on the structural genes, or contain hypothetical recipes for proteins which are not manufactured, or programs for editing and rearranging structural sections. They may represent information about information. If this is so, it would be a quite startling departure from earlier, simpler ideas about the gene. Evolution is a more complicated process than was formerly supposed. Chance mutation alter the genetic message by replacing one letter with another, so that the meaning of a sequence is changed. In the case of the structural genes, a mutation may lead to the manufacture of a different protein. However,

De Zinloosheid van Menselijke Beheersing van de Natuur dmv Scientisme

Afbeelding
  Macron in Frankrijk, Johnson in GB en Hugo de Jonge in Nederland, maar ook Klaus Schwab en onze Koning zijn hele domme mensen, omdat zij denken dat de natuur, een virus en de bevolking te reguleren, te controleren en dus beheersbaar zijn. Dat is een foute perceptie en dus een aanname die niet echt doordacht is. Hun opdrachtgevers zoals de financiële wereld en NGO’s denken dat technocratische technologie en IT in de vorm van Artificial Intelligence (AI) een beheersbare wereld of realiteit zullen opleveren. Maar al deze lieden rekenen buiten de waard om.   6000 jaar beschaving door ideologieën hebben geen maakbare samenleving opgeleverd, maar de mensheid tot op het bot verdeeld. Dus wat doen ze? Ze proberen hetzelfde recept, een ideale ideologie, namelijk een technocratische heilstaat ten koste van het menselijk en niet menselijk leven en de noodzakelijke sociale cohesie te forceren door het censureren van informatie. Daarbovenop komen dan de bedreigingen, de boetes en zelfs het gewe