Een Theorie van Alles - Elegante Informatie

 Universele, Natuurkundige Wet voor Wanorde, Onbalans (Entropie): Onbeheersbaar

Al sinds het begin van onze zogenaamde beschaving vecht de mens tegen de natuur, zijn denken, zijn bewustzijn en dus zichzelf. In feite, de mens vernietigt zichzelf omdat hij niet kan of wil begrijpen hoe de werkelijkheid (de natuur) hem in leven zal houden. Ik heb reeds veel geschreven over deze  ‘waarnemingsfout’. De mens denkt dat hij boven de natuur staat of erbuiten, maar ziet niet dat hij er een deel van is. Dus gaat hij maar door met het vernietigen van die natuur en dus zichzelf. De doelstellingen die hij zichzelf zet zoals een ideologie of religie zijn tegennatuurlijk omdat ze gebaseerd zijn op een selectie van informatie en dus niet alle informatie zal toelaten of gebruiken. Dit is de eerste fout die de mens maakt. Door informatie te onderdrukken of te ontkennen, verloochent hij de natuur, want informatie kan fysisch niet worden gescheiden van de werkelijkheid, zeg maar van de leefwereld. In lijn met het boek ‘Een elegant universum’ van Brian Greene, is er dus universele en natuurkundige elegante informatie beschikbaar om de mens te informeren over hoe hij zich niet hoeft te vernietigen. De waarde van zulke informatie is mijn inziens te lang onopgemerkt gebleven, maar uit onderzoek blijkt dat wij samen, als deel van het universum en dus de natuur uit informatie, materie en energie bestaan. Als je er ons bewustzijn en waarnemingsvermogen (perceptie) bij optelt, kom je tot de conclusie dat alles in feite informatie is. Wij staan dus als mens, als deur tussen de objectief geobserveerde buitenkant en de subjectief gevoelde binnenkant van een totale realiteit die uit louter informatie bestaat. John Hagelin beschreef dat fenomeen als; ‘wij zwemmen in een oceaan van pure potentie’, van ongelimiteerde mogelijkheden. Dit is bevestigd door de kwantum mechanica die de subatomaire wereld, waar alles uit bestaat, ook jij en ik, en bestuurd kan worden door menselijke vraagstelling en de ‘mogelijkheden’ te kunnen benutten. Elegante Informatie was en is altijd aanwezig om schade aan de maatschappelijke cohesie, geluk, menselijkheid en de omgeving te voorkomen. Dit is geen complexe oplossing maar een die alleen mogelijk is als de waarheid mag worden geuit en ook zal worden gebruikt. Maar in een totalitair regiem is de eerste slachtoffer de informatie als waarheid. Schoonheid en pracht zijn altijd gebaseerd op de waarheid. De natuur kan niet liegen tegen haarzelf omdat ze alle informatie MOET benutten om te kunnen overleven. Het universum is zo geprogrammeerd. Mensen zijn ook zo geprogrammeerd, maar de meesten zijn niet blind, ze weigeren om te zien. Stephen Hawking en andere natuur- en wiskundigen zoeken al eeuwen naar een Theorie van Alles. Een alles omvattende fysische beschrijving van alle natuurkundige wetten zoals zwaartekracht, snelheid van het licht, relativiteit, tijd, ruimte en warmte, enz. Wat ik heb gegaan is deze wetten eenvoudig te reduceren tot ‘informatie’, immers zoals is boven omschreven heb is de deur naar de realiteit, of ‘het weten’ onze menselijke waarneming en verwerking van informatie. Maar niet alleen door onze zintuigen; ruiken, zien, horen aanraking en proeven, die men de empirische of reductionistisch waarneming noemt, maar ook door ons gevoel, veronderstellingsvermogen, intuïtie en sensatie, ons bewustzijn, wat men de holistische waarneming noemt. Het is hier dat de huidige wetenschap tekort schiet, omdat men juist het bewustzijn of de subjectieve waarneming niet als wetenschappelijk beschouwt. Maar daar schreef James Gleick al over in zijn boek ‘Chaos’ over het einde van deterministische wetenschappen die worden vervangen door "chaos-, complexiteits- en onzekerheidsbeginselen", gebaseerd op "niet-lineaire" wetenschappen: als volgt:

1.       Relativiteit elimineerde de Newtoniaanse illusie van het absolute

2.       De Quantum Mechanica elimineerde de droom van een controleerbaar meetproces. Het mechanistische denken had de menselijke geest parten gespeeld. Het gaf mensen de illusie dat zij objectief en in controle waren (van buitenaf naar binnen kijkend), maar subjectiviteit (het waarnemerseffect) wordt bevestigd door Quantum Mechanica en Quantum Bewustzijn.

3.       Chaostheorie elimineert de fantasie van deterministische voorspelbaarheid, maar ontdekte dat orde uit chaos een natuurlijk verschijnsel is.

4.       Systeemtheorie: Alles is verbonden, onderling verbonden en onderling afhankelijk (het waarnemerseffect)

5.       Cybernetica. Norbert Wiener, Stafford Beer en Ross Ashby e.a.  begrepen en gebruikten dit begrip van niet-lineairiteit en kwamen met de oplossing van de vereiste verscheidenheid, namelijk het maximaliseren van leren en het gebruik van informatie om energie en materie te controleren en te sturen door de menselijke geest en handelingen. Von Foerster sprak over het altijd te maximaliseren van de keuzes of opties. Paul Pangaro spreekt over ‘conversatie’.

6.       Claude Shannon, Rolf Landauer en Seth Lloyd stellen vast dat informatie ‘fysisch’ is en niet kan worden gescheiden van de universele realiteit. ‘Informatie is de oplossing van onzekerheid’.

7.       Het begrip vlindereffect moest in de wetenschap worden opgenomen om chaos en complexiteitstheorie te begrijpen als onvoorspelbaarheid (niet-lineaire effecten).

De huidige internationale, politieke bestuurssystemen laten deze potentie niet toe. De doelstellingen zijn beperkend omdat er steeds heimelijk belangen moeten worden gediend en die ik omschrijf als de psychische de ziekte van ‘meer’. Het gaat er dus om dat wij als denkers, schrijvers en gewoon als mensen, deze inzichten delen en leiders waarschuwen dat de natuur het nooit zal toelaten dat zij de wereld en mensheid kapot maken zonder dat zij ook zelf kapot zullen gaan. Deze natuurwetten laten niemand ontsnappen. Een informatie tekort betekent per definitie ‘wanorde’ of destabilisering dat in de natuurkunde als ‘entropie’ wordt omschreven. Zelfs als er een vorm van collectivistisch neofascisme wordt geïnstalleerd zal dat ook diegenen die aan het roer staan vernietigen. Dus misschien is het beter om even na te denken en volgens de natuur te gaan ‘besturen’.  En dat kan want de informatie is er al om dat in balans en in lijn met de menselijkheid en werkelijkheid te doen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!