Pamflet 'Wij de Mensen, Gezond Verstand'
‘GEZOND VERSTAND’

‘Een lange periode van verkeerd zijn, geeft het een oppervlakkige schijn van goed zijn. De maatschappij wordt geproduceerd door onze wil, de overheid door onze slechtheid. De maatschappij is een zegen, maar de overheid is slechts een kwaad.
Misschien zijn de sentimenten in de volgende pagina's nog niet voldoende modieus om hen een algemene gunst te verlenen; een lange gewoonte om niets verkeerd te denken, geeft het een oppervlakkige schijn van gelijk hebben, en roept in het begin een geduchte verontwaardiging op ter verdediging van de gewoonte. Maar het tumult zakt al snel weg. De tijd maakt meer bekeerlingen dan de rede.
Een lang en gewelddadig machtsmisbruik is over het algemeen het middel om het recht van het in kwestie te noemen (en ook in zaken waar nooit aan gedacht zou zijn, als de slachtoffers niet verergerd waren in het onderzoek) en als de Koning van Engeland heeft ondernomen in zijn eigen recht, om het Parlement te steunen in wat hij noemt ‘hun’, en als de goede mensen van dit land griezelig zijn onderdrukt door de combinatie, hebben ze een onbetwistbaar voorrecht om te onderzoeken naar de pretenties van beide, en evenzeer om de inbezitneming van een van beide te verwerpen.
(Paine, Thomas, 1776)

In de onvergelijkbare trant van Thomas Paine schrijf ik dit pamflet, dit manifest van de humaniteit, ter verdediging en het behoud, niet alleen van het menselijk en niet menselijk leven, het milieu en onze omgeving en de sociale, maatschappelijke cohesie, maar ook van onze waardigheid, vrijheid en de rechtvaardigheid. Ik schrijf dit op een moment in ons menselijke leven dat door wanhoop, angst en vrees bepaald lijkt te worden, in een tijd van kortzichtigheid gemotiveerd door zakelijke en politieke belangen die het leven van ons, de mensen, maar ook onze volgende generaties, in vreselijk gevaar heeft gebracht en waarvan de op dit moment geforceerde verordeningen in werkelijkheid geen oplossingen zijn maar de samenleving nog verder zullen ontwrichten. De onontkoombare effecten van de besluiten die ons leiderschap sinds het begin van deze virusuitbraak heeft genomen zullen gaan leiden tot een sociale implosie van de waardige mensheid omdat de armoede en de wanhoop, erdoor veroorzaakt, opstand en agressie tot gevolg kunnen gaan hebben die schadelijker zal gaan zijn als de doden die er nu te betreuren zijn. Dit virus is niet te bevechten, we zullen ermee moeten leren leven, want steeds als men denkt dat het is vernietigd kan er een mutatie van gevormd zijn, door de natuur, die wederom ons leven zal gaan verstoren. We kunnen de dood niet beheersen, maar we moeten die als deel van het leven accepteren. Op de steppes van Afrika, worden eerst de zwakkere dieren gejaagd en opgegeten, omdat zo de sterkeren door kunnen leven. Dit geeft ons te denken. Onze manier van leven heeft geleid tot destructief gedrag, want we zorgen eigenlijk niet echt goed voor onszelf. Dit verzwakt ons, de mens, en zijn we erg kwetsbaar geworden. Dit kunnen we meten, want het zijn meestal de ouderen en zieken die het virus het eerst laat bezwijken. Dit zou een waarschuwing moeten zijn aan ons die overleven; zorg dat je sterker, gezonder, beter, wijzer en liefdevoller wordt om op die manier het immuunsysteem te versterken.
Wat er de laatste 6000 jaar is gebeurd kent geen weerga. Steeds zijn die drie fundamentele levensbehoeften en condities voor een gelukkig, duurzaam en rechtvaardig leven met voeten getreden door diegenen die de kans kregen en hem meestal ook door geweld en misbruik hebben genomen. Omdat we gezamenlijk, als mensheid, accepteerden dat wat er niet goed was en ons als mensen schade toebracht goed was, omdat we de vergissing maakten iets wat slecht was als goed te erkennen, zijn we terechtgekomen in een wereld die we als mensen niet of nauwelijks meer begrijpen. Onze intuïtie, voorstellingsvermogen, gevoel en innerlijk weten, realiseren zich dat er iets niet klopt, maar we leven onze levens door en laten onze rede, onze ratio winnen, verdringen onze innerlijke stem, en nemen aan dat het wel klopt.
Ik noem dit negatief interafhankelijk gedrag. Dat betekent het schadelijke handelen van mensen wat voor een aantal een voordeel oplevert, maar dat ten koste van vele anderen gaat, en deze schadelijke, gekozen, maar ook door ons toegelaten activiteit, moet simpelweg ophouden. Het door ons allen accepteren van nevenschade, zoals het doden van medemensen door oorlog en conflict en het schade toebrengen aan het milieu door hebzucht, moet worden geweigerd. Externaliteiten, dat zijn de werkelijke kosten van handel, dus inclusief de kosten voor dood, verderf en vervuiling, worden meestal niet toegevoegd aan de prijs  die je als koper betaalt, dus moeten ze erbij worden opgeteld.
Dit kunnen we alleen door samen, als 1 stem, dus Ieder1samen te werken om de uit haar balans zijnde wereldwijde maatschappij terug in balans, in equilibrium, te brengen en dat kan door de oppositie met gelijke munt (letterlijk) met geld te bestrijden, ons geld, samengebracht door ons allemaal, want geld is de enige taal die onze leiders in politiek, financiën en bedrijven spreken omdat het macht en invloed kan kopen, want macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut schreef Lord Acton. Dus wetende dat dit zo is, zijn we verplicht er iets tegen te gaan doen. Dan kan ik niet alleen, maar wel als Ieder1samen.

Dit pamflet schrijf ik om het gezonde verstand der mensen van de wereld wakker te schudden, te stimuleren om zo echt te kunnen zien, te willen begrijpen en om zo nodige, relevante, dringende vragen te stellen over hetgeen wat het politieke leiderschap en het van hun afhankelijke bedrijfsleven met ons, de mensen, gedaan hebben en nog steeds doen. Ik schrijf hier niet over klagen of zeuren, want dat doen we massaal op de diverse media en in talkshows, maar over wat er met ons, de mensen, is gebeurd en aan het gebeuren is en daarom moeten we de geschiedenis beter leren kennen en proberen die ons te herinneren, want zoals George Santayana ons vertelde zijn we verplicht de geschiedenis te herhalen als we ons die niet kunnen herinneren. Nu hoeven we niet al te lang terug te bladeren in het geschiedenisboek der mensheid om te kunnen begrijpen dat er een zogenaamde dehumanisering, een ontmenselijking heeft plaatsgevonden. Op dit moment lijken onze leiders bezorgd over het leven. Ze doen zich altruïstisch voor, maar dat is maar schijn. Sinds 11 september 2001 zijn er door oorlogen, conflicten, armoede, honger, massa-emigratie en geneesbare ziekten, enzovoorts, miljoenen mensen moedwillig gedood en niemand kon het schelen. Het leven liep gewoon door. We zagen het op het nieuws en haalden onze schouders op. Maar nu is men zich rot geschrokken want een virus heeft geen politieke of zakelijke doelstelling. Dus zijn onze leiders bang geworden zelf ziek te worden of te sterven en het is juist die angst die wij, u en ik, kunnen inzetten om ons menselijk welzijn terug te nemen.
De gewone mens, u en ik, ook inmiddels genaamd de 99%, oftewel de rest van de wereld, is recht tegenover de 1% komen te staan en dat zijn degenen die er in geslaagd zijn, met ons medeweten, zich te verrijken en zo zich de algemene macht over ons, de 99% te verkrijgen, zonder slag of stoot, zonder tegenstand, gebruik makend van angst, intimidatie en geweld, omdat wij te bang waren en nog steeds zijn en te verdeeld om daar iets tegen te durven en kunnen doen. We kunnen ons indenken dat het begon in Rome en daarna door de religieuze machten bijvoorbeeld ten tijde van de Heilige Inquisitie, de heksenjachten, de absolute machten van koningshuizen en adel, waarna de politieke machten konden worden toegeëigend omdat geld mocht worden gecreëerd door bankiers om oorlogen te financieren voor koningshuizen en adel, waardoor zij in de schulden geraakten, belastingen moesten gaan heffen waardoor bevolkingen onder druk uitgemolken moesten worden en op die manier de macht bij de banken terecht is gekomen omdat onze zogenaamde democratische leiders, bang zijn van de bankiers omdat landen in de schuld staan doordat ze geaccepteerd hebben dat alleen Centrale Banken het recht hebben om geld te creëren en dat landen en mensen, u en ik, dus alleen geld kunnen krijgen door het te moeten lenen tegen rente.
Ik weet dit is een lange zin, maar ik schrijf hem met opzet zo om te kunnen aantonen dat alles met alles verbonden is. Dat is niet alleen van toepassing op de huidige situatie, maar ook omdat de natuur zo werkt. Alles is van alles afhankelijk en verbonden. De school van Athene, ook wel de school der filosofen genoemd, had zichzelf een primaire opdracht gegeven en dat was; ‘zoek de eerste oorzaak’. En dat probeer ik met dit pamflet en hopelijk met uw hulp te kunnen gaan doen. Want wat er met ons, de 99% is gebeurd, moet een eerste oorzaak of moet eerste oorzaken hebben, want als we die niet kunnen vinden of bewijzen, valt er geen oplossing te vinden en blijven we, onkundig, slap en besluiteloos. Dus ik neem u mee naar vandaag en wilde u uitnodigen om eens heel goed te kijken wat ons, de 99%, in de laatste weken, is overkomen. Meer dan 3 miljard mensen, je kunt gerust stellen, de helft van de wereldbevolking, moet op straffe van boetes, thuis blijven omdat dat een verspreiding van een dodelijk virus zou kunnen voorkomen. De eerste vraag die wij moeten stellen is: klopt het dat door sociale distantiering, dus maatschappelijk afstand houden je niet besmet, of minder gauw besmet raakt? We kunnen deze vraag bevestigend beantwoorden, want als je ziek bent en in iemands gezicht hoest, zou het mogelijk zijn een virus uit te stoten die dan vluchtig wordt en naar een ander kan vliegen verstopt in minuscule slijm of snotdruppels. Er zijn nu ook berichten dat als men met groepen binnen zit, zoals in bejaardencentra, gevangenissen of in woningen zoals in India, waar er geen ruimte is tussen mensen, het besmettingsgevaar juist toeneemt.
Maar wij moeten ons de vraag stellen of we tegen onze natuur van liefde, samenwerking, aanhankelijkheid of medeleven in ons wel willen distantiëren van onze medemens omdat dit tot onoverzichtelijke effecten zal gaan leiden die tot in de verre toekomst te merken zullen zijn.
Wat onze leiders inzetten als wapen is de angst voor de dood die de angst voor onze medemens zo heeft aangewakkerd dat we in de akelige situatie zijn beland dat we het natuurlijke vertrouwen in de medemens aan het verliezen zijn, wat dus leidt tot meer afstand en het vreselijkste wat er in een samenleving kan ontstaan; wantrouwen, want dat zou zomaar kunnen overslaan in haat. Waar we voor moeten waken is dat draconische maatregelen een staat van achterdocht genereert. Er is al sprake van kliklijnen om medemensen te verraden als ze bijvoorbeeld met meer dan twee mensen zouden treffen of dat er nu al gesurveilleerd wordt met drones om groepen uit elkaar te jagen of dat er een buurman door zijn verrekijker staat te turen om te controleren of jij je wel aan de verordeningen houdt en netjes binnenblijft. Daar ligt het echte gevaar; een samenleving te produceren waarin men niet meer kan of wil samenleven, waar men bang is geworden van elkaar. Als je het boek van Solzjenitzyn ‘een dag in het leven van Ivan Denisovich’ leest, leer je wat absolute macht kan betekenen. In zo’n wereld kan men en wil men niet leven. Er zijn vele voorbeelden van absolute macht zoals in China waar communisme ons, de mens, monddood maakt en waar kritiek op de staat zwaar gestraft wordt, de VS en Rusland die geen democratie zijn, maar oligarchieën, de voormalige DDR en in Roemenië, waar ik heb gewerkt ten tijde van het  verschrikkelijke, de-humane, paranoïde en schadelijke Ceausescu regime. Daar werd sociale distantiering opgelegd, niet door fysieke distantiering, maar door diep wantrouwen in elkaar en de constante angst opgepakt te worden door de Roemeense geheime dienst, de Securitate. Ik werkte toen op tankers als superintendent en werd regelmatig naar een kapiteinshut genomen omdat daar de Securitate officier, waarvan de bemanning niet kon weten wie het was, niet zou kunnen meeluisteren. Maar wist ik wie hij wel was? Dat is het vreselijke; niet meer weten wie je wel en wie je niet kunt vertrouwen. Een beter, erger woord is argwaan. Verdeel en heers is juist de methode om mensen in het gareel te houden, dus vandaar mijn oproep om Ieder1samen te brengen.
Zo, nu hebben we meteen de eerste oorzaak gevonden en dat is de angst die ons alles laat accepteren wat onze leiders ons opdragen. Daarom zitten we massaal thuis, maar terwijl wij in het westen, oftewel het rijkere deel van de wereld, de luxe nog hebben om het een aantal weken zonder inkomen uit te kunnen zingen, zijn er miljarden andere mensen afhankelijk van of wel of niet te werken en per dag moeten zien rond te komen. Drie dagen geen werk betekent twee dagen al minder eten, dus na een week, zal de honger hen tot wanhoop kunnen drijven en de straat op wat dus niet mag en zal moeten worden neergelagen door politiek verordend geweld wat weer zal leiden tot nog extremere regelgeving, regels zoals die de vroegere fascisten gebruikten. Het leger en politie zal het druk krijgen met het neerslaan van opstanden totdat ook zij inzien dat zij gebruikt worden om de negatief interafhankelijke dominantie te verdedigen terwijl zij er zelf ook slachtoffer van zijn. Dit inzien komt dan te laat omdat er tegen die tijd al veel meer leed zal zijn geleden.
Dit is geen doemdenken, maar een realistische kijk op het afnemen van vrijheid, maar een die is gebaseerd op aannames, mediaberichten die niet de hele realiteit beschrijft, maar alleen dat deel belicht dat de angst aanjaagt en daar moeten wij, de mensen, iets aan doen. Omdat de informatie die we van onze overheden en media voorgeschoteld worden niet compleet is, worden beslissingen genomen die de samenleving en sociale cohesie verstoren. Het is een natuurkundig feit dat incomplete informatie tot wanorde leidt. Als u de kranten leest en reguliere nieuwslezers aan het woord laat heeft u vast gemerkt dat er wordt gestuurd op angst. Hoofdzakelijk worden we beïnvloed door negatieve berichtgeving, bijvoorbeeld door steeds te laten zien hoeveel mensen er besmet zijn of op de IC liggen of sterven. Er wordt nauwelijks gerept over wie er beter zijn geworden of over de mensen die echt in de problemen zijn gekomen omdat ze niet meer in hun levensbehoefte kunnen voorzien en worden beloofd dat hun regering haar portemonnee zal trekken om hen financieel bij te staan, maar die regering verteld ons, de mensen niet,  dat zij eigenlijk geen geld heeft, maar dat men het moet gaan lenen van de centrale banken die in het bezit zijn van private ondernemingen in het bezit van bankiersfamilies en private financiële instellingen zoals Wereld Bank, Internationaal Monetair Fonds, de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank die zich weer moeten verantwoorden aan de BIS, de Bank voor International Settlement in Basel en die op haar beurt weer eigendom is van diezelfde bankiers die dus van elke dehumaniserende wanorde, dus ook deze Corona crisis, profiteren, terwijl de druk op ons, de mensen, alsmaar groter wordt, omdat die banken, uiteindelijk het geleende geld, liefst met rente, graag terug betaald willen zien, dus wat direct betekent dat dat alleen maar kan door belastingen, die in principe niets anders zijn, dan rentebetalingen omdat regeringen verplicht zijn geld te lenen omdat de bankiers het hebben verboden om als regeringen dat te mogen of kunnen doen. Ik weet ik val soms in herhalingen, maar dit feit, is de eerste oorzaak volgens de school van Athene, van de huidige staat van onze maatschappij, vervuilde wereld en beschadigde mensheid.
Dus hebben wij, u en ik, niet veel keus, dan óf te kiezen voor rebellie en dat gaat bloed, zweet en tranen kosten, óf, en dat wil ik met dit pamflet stimuleren, samen te werken, ons als mensen van de 99% te verenigen en ons een stok te verschaffen om mee te kunnen slaan en onze opponenten te verslaan met hun eigen machtsmiddel en wapen: geld. Geld is de enige taal die zij verstaan. Met geld, nu dat het ons nog wordt toevertrouwd, want de tekenen naar een louter digitaal geldsysteem wat ook digitaal gecontroleerd kan worden, verschijnen aan de wand. Dus het is nu of nooit. Stel, er zijn een miljoen mensen die samenwerken en daarna een miljard mensen die samen willen werken? Die mensen ondersteunen dan ons, het fonds is van ons allemaal, het HumanWellbeingFund met een dollar or euro per jaar, per maand, of meer. Dat betekent dat wij als de 99% een zetel aan de tafel der machten niet meer ontzegd kunnen worden, want het betekent dat wij, de mensen, over voldoende geld gaan beschikken zodat we besluiten die het menselijk en niet menselijk leven, het milieu of omgeving en de sociale cohesie zouden kunnen schaden kunnen verhinderen omdat we samen veel meer geld zouden kunnen hebben dat onze leiders, die we gewoonweg, onze tegenstanders kunnen noemen omdat het u en ik al lang is opgevallen dat het gros van de politieke en economische besluiten niet het doel hebben om ons, de mensen te beschermen, maar henzelf te verrijken en hun machtsposities te versterken. Nu heeft u hier wellicht nog niet goed of helemaal niet over nagedacht, omdat u misschien alleen aan uw gezin, werk of maatschappelijke positie nadenkt, over het feit dat voorlopig geen sportwetstrijden worden gespeeld of over dat u niet meer naar de zangvereniging of duivenclub mag gaan omdat er daar teveel mensen bij elkaar zouden kunnen komen die elkaar wellicht zouden kunnen besmetten. U leest ‘zouden kunnen’ want ook daar ontbreekt realistisch bewijs omdat we niet voldoende informatie hebben omdat te kunnen staven en omdat we opzettelijk niet of nauwelijks getest lijken te kunnen worden en dus niet weten of niet kunnen weten wie er ziek zijn of niet en dus diegenen die niet ziek zijn te beperken in hun vrijheden wat weer ten koste gaat van de voorziening in eigen levensbehoefte en dus het wantrouwen versterkt, en daardoor de sociale cohesie beschadigt. Logica is wat er ontbreekt in het ‘lock down’ scenario en dat komt omdat wij als de mensen, onvoldoende worden geïnformeerd of opzettelijk ongeïnformeerd worden gehouden omdat op die manier de angst kan worden verstevigd, waardoor het gros der mensen, gebiologeerd en dus zichzelf een van de 3 effecten van de angst laat ondergaan. Deze 3 effecten worden de FFF effecten genoemd, oftewel het Freeze, Flight or Fight response. In goed Nederlands het bevries, vlucht of vecht effect. Dus wij zijn bevroren, vastgevroren in onze huizen, niet in staat tot handelen, laat staan nadenken, gevangen gehouden door ons reptielen brein, gemanipuleerd door diegenen die dat snappen. Dus een logische volgende vraag is, kunnen we of willen we vluchten? Kunnen we ergens heen? Waarheen dan? We kunnen deze vraag eenvoudig met nee beantwoorden, want vluchten kan niet meer. Dus we kunnen nog 1 ding doen en dat is vechten!  We moeten vechten, voor onszelf als menselijke, waardige, humane en vredelievende mensen, en moeten we de angst overwinnen die ons deed bevriezen en waardoor we wilden vluchten om op te staan, onze opponenten met opgeheven, wellicht bebloede hoofden te gaan uitdagen want als we dat niet samen gaan doen, verdienen we onze vrijheid, rechtvaardigheid eigenlijk niet meer. De naam homo sapiens (de wijze mens) lijkt niet meer te bestaan dus zullen wij en de generaties die na ons komen zuchten in een samenleving die bestaan zal uit slaven. En wijzelf zijn dan verantwoordelijk omdat we dit slavenbestaan hebben geaccepteerd als waren we lammeren ter slachtte en geen waardige, verstandige, vredelievende, unieke menselijke mensen die door uiteindelijk toch hun gezonde verstand te durven gebruiken eindelijk hun vrijheid hebben heroverd  omdat we het waard zijn. Dus om uw waardigheid, vrijheid, rechtvaardigheid terug te krijgen of wellicht anders omschreven, werkelijk te verdienen, zit er niets anders op dan te stoppen met klagen, uw boosheid te uiten (lekker veilig en makkelijk) te uiten via de sociale media en uit uw luie stoel te komen en dit fonds te steunen, niet alleen door geld te geven, maar mee te doen, mee te denken, mee te vechten om ons als eerbiedwaardige mensen te beschermen, ons niet meer uit te laten buiten en onze maatschappij te re-humaniseren.
Dus hoe kunnen wij, de mensen of de 99%, dat gaan bewerkstelligen? Wij kunnen door samen te werken, dit fonds te gaan inzetten om invloed te kopen. Dit betekent dat we lobbyisten moeten gaan inzetten op die plaatsen waar ingrijpende beslissingen over ons, de mensen, 99%, worden genomen, dus Brussel, Washington en alle plaatsen in alle landen waar onze regeringen zetelen. We moeten als fonds die conferenties bijwonen die onze toekomst mede kunnen bepalen; klimaat, energie transitie, gezondheid, monetaire systemen, economie, ethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bio diversiteit, ecologie, systeemwetenschappen, etc. omdat wij als mensen, veel meer informatie nodig hebben om daadwerkelijk ons leven en waardigheid te kunnen beschermen. Op dit moment worden er besluiten genomen die grote invloed op ons leven hebben, maar daar wisten we of weten we niets of te weinig van. We moeten dus onze opinies vormgeven en ons behoeden dat we andere opinies niet bestrijden maar door conversatie met elkaar naar elkaars meningen en opvattingen willen luisteren omdat alle meningen, zienswijzen en kennis de nodige informatie vormen. Dus komen we terug op de doelstelling van de School van Athene en vinden we tweede hoofdoorzaak van alle crisissen, oorlogen en de algemene dehumanisering en dat is dat niet alle informatie mag en kan worden gebruikt. ‘Degenen die het prima vinden dat hun vrijheden worden opgegeven voor een zekere vorm van zekerheid, verdienen noch vrijheid, noch zekerheid,’ zei Benjamin Franklin.
We moeten vechten voor onze vrijheid en zekerheid, maar niet ten koste van deze drie menselijke en planetaire behoeften. Jules de Corte zong er al over; ‘we zullen die vragend nooit verkrijgen’. Nee, we staan op een keerpunt in de menselijke geschiedenis en er is nog 1 kans, een kans nota bene gegeven door de natuur in de vorm van een Virus, om op te komen voor onze waardigheid. Als je ziet wie wij als mensen eigenlijk zijn, waar we vandaan komen, hoe onze lichamen een samenstelling zijn van unieke evolutionaire gebeurtenissen, ons creatieve bewustzijn en een niet te bevatten complexiteit, in leven gehouden door en met een evenzeer complexe en unieke samenstelling van onze planeet, de aarde, de natuur en het universum en dat we letterlijk uit sterrenstof zijn opgebouwd.
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) schreef zijn rede de Hominis Dignitate: (Over de waardigheid van de mens) in 1487, maar die mocht hij in Rome niet uitspreken, want hij zei: ‘In de Arabische geschriften heb ik gelezen, eerwaarde vaders, dat de Saraceen Abdallah, toen hem gevraagd werd wat hem op dit schouwtoneel het meest bewonderingwaardig leek, geantwoord heeft: niets bewonderingwaardiger dan de mens’. Dit correspondeert met het bekende gezegde van Mercurius: ‘Een groot wonder, o Asclepius, is de mens.’  En als derde, het argument voor de menselijke waardigheid  van Nemesius die in zijn geschrift  Over het wezen van de mens’ dit optekende: ‘Wie zou nu naar waarde kunnen bewonderen de adel van dit levende wezen, dat in zich zelve het sterfelijke met het onsterfelijke verenigt en het redelijke met het onredelijke verbindt?’
De mens als bewonderingwaardig leven, de mens als microkosmos schijnt te zijn verdrongen. Die uniciteit die door onze geest, ons verstand en onze aanpassingsmogelijkheid in stand wordt gehouden zodat een mens kan overleven, hebben we nu haast overboord gezet, omdat we die menselijke waardigheid en trots haast vergeten zijn. De mens is een uniek levend systeem dat afhankelijk is van alle omstandigheden, de natuur en de sociale cohesie. Het is een sociaal wezen dat anderen nodig heeft om te kunnen (over) leven. Denkt u eens aan de prachtige stem van een sopraan of tenor, of aan Bach of Rolling Stones,  of Beatles of welke zanger of band dan ook, die door  de expressie van gedachten in de vorm van muziek zulke intense trillingen teweeg kan laten brengen dat die harmonie ons helen kan, maar ook wenen doet. Tel daar bij op de oneindige creativiteit die iedereen bezit, ook die mensen die het niet tot volle ontplooiing hebben gebracht of hebben omgezet in een kunst of kunde. Daarin ligt ook mijn hoop, die enorme, door het heelal, het universum ingegeven menselijke inventiviteit die ons heeft gebracht tot hier aan toe, maar die eveneens wel eens onze ondergang kan gaan betekenen omdat die vindingrijkheid ook tegen het leven wordt gebruikt zoals in de wapenindustrie, kunstmatige intelligentie, het bankwezen en door vervuilende industrieën die mensenlevens significant bekorten.
 Het grote gevaar ligt in het individualisme, het egoïsme, eenzaamheid en angst, want daarin ligt de oorzaak voor hebzucht, macht en maakt menselijke mensen, geboren om sociaal te gaan leven, asociaal, gemeen, psychopathisch en zelfs gewelddadig. Dit komt trouwens omdat zij banger zijn dan wij, juist door die angst die lijdt tot stress wordt men kortzichtig. Dit is een wetenschappelijk feit en Hannah Arendt beschreef dat als ‘ de banaliteit van het kwaad.’ Bureaucraten die zonder na te denken opdrachten uitvoeren die onethisch zijn omdat ze niet nadenken en zich verschuilen achter de perceptie dat ze alleen maar doen wat hun is opgedragen leidde tot de Holocaust. Dit pamflet roept ook die mensen op, in dienst van de overheden, om goed na te denken over wat ze uitvoeren en dat te toetsen, maar nooit de waardigheid van het leven en de medemens uit het oog verliezen.
Als je naar de banaliteit van het kwaad zoekt, zal je de ware kwaadaardigheid in mensen bijna nooit kunnen ontdekken. Het is vaak verscholen in een soort van middelmatigheid, van onbewustheid, van ik heb gedaan wat me werd opgedragen en dat komt overeen met de huidige stand van de mensheid, namelijk dat we op grote schaal doen wat ons wordt opgedragen omdat we te bang zijn er iets over te durven zeggen of in opstand te komen. We willen wel, maar we zitten vast en beredeneren onze inactiviteit met zoiets als, ‘ach, het zal wel loslopen, zo’n vaart zal het niet lopen, ik doe zoals me is voorgedaan en ik zeg zoals ik wordt voorgezegd, dus ik ben geen kwade geest, maar laat me alsjeblieft met rust en dan doe ik de deur niet open, want alleen hier, tussen mijn vier muren voel ik me nog enigszins veilig. Laat me met rust.’ En dat is ook een belangrijke eerste oorzaak, we doen niets omdat we het allemaal wel dragen zodat we als mensen welwillende slachtoffers zijn geworden van nietsontziende lieden die door mee te willen doen in de politieke macht en alles doen om die macht te behouden, de menselijke mens van haar menszijn beroven. Zelfs de miljoenen gesneuvelden voor onze vrijheid zijn in feite vermoord, opgeofferd voor een of ander belang, wellicht zonder het te willen, maar die door angst en valse informatie toch overtuigd hun leven geven aan hun volk en vaderland, maar steeds omdat ze niet waren geïnformeerd over de werkelijke motivatie, dus naar het slachtveld gestuurd om de verkeerde reden, louter om een paar profiteurs te kunnen voorzien van onverdiende inkomsten, omdat oorlogen helemaal niet nodig zijn als de menselijke rede, de intuïtie, het gevoel, oftewel het gezonde verstand, zou worden geraadpleegd. Dit is wat ik schreef over dat iets slechts als iets goeds wordt getolereerd. Dehumanisering is een feit, het is tijd voor een re-humanisering.
Wetenschap en Gezond Verstand
Wat we gelukkig niet hoeven te doen is een of andere ideologie te volgen of een nieuwe te verzinnen. Wat we kunnen doen is onze doelstelling, namelijk het behoud van menselijk en niet menselijk leven, het milieu en de sociale cohesie wetenschappelijk, rationeel, maar ook gevoelsmatig  te onderbouwen. Het herstel van het menselijk welzijn en waardigheid hoeft niet te worden bedacht maar kan worden gebaseerd op de wetenschap en ons gezond verstand. Biologie, ecologie, natuurkunde, wiskunde, geschiedenis en systeemwetenschappen zoals complexiteit theorie en cybernetica bewijzen het gelijk van onze doelstellingen. Dat is helemaal niet gecompliceerd. We kunnen naar het leven kijken, hoe het is ontstaan en hoe het zich maximaal in leven houdt door naar de natuur te kijken, met de natuur te communiceren om ervan te leren en dan die natuurlijke manieren te kopiëren in onze vorm van samenleven. We apen de natuur na en geven vorm aan nieuwe, duurzame, niet vervuilende materialen door Bio mimicry. Meer is er niet nodig. Er is geen ‘isme’ , zoals kapitalisme, socialisme, totalitarisme of fascisme nodig. We moeten onszelf afvragen hoe men gelukkig en gezond kan blijven en wat daarvoor nodig is. Ons gezonde verstand is reeds door de natuur geprogrammeerd tot overleven. Het weet van zichzelf dat het warmte, voedsel, water, bescherming, liefde en compassie nodig heeft. Wat we dus kunnen en zouden moeten doen is alle vragen te stellen zoals de filosoof Bertrand Russell ons vertelde in zijn essay ‘De waarde van de filosofie.’ Filosofie wordt door vele mensen verkeerd begrepen al was het een pseudowetenschap waar te moeilijke vragen eigenlijk nooit beantwoord werden, maar is dat wel zo? Het woord filosofie betekent; liefde voor wijsheid. En ik denk dat alleen de menselijke wil en het verlangen naar weten en wijsheid, wij de mensen, kunnen behoeden voor verval. Filosofie betekent dat men open moet staan voor alle antwoorden, of ze nu wel of niet in onze perceptie en bij ons doel passen. De natuur leert ons dat alles met alles verbonden is en er een interafhankelijkheid tussen al het leven bestaat. De Gaia theorie leert ons dat we niet op, maar met een levende planeet leven waar alleen door ermee samen te werken, het leven voort kan duren. Maar die wetenschappelijke feiten zijn óf onbekend, óf worden ontkent door diegenen die onze planeet vernietigen, niet wetend dat ze ook zichzelf vernietigen omdat de planeet zulk gedrag niet toelaat, vandaar nog een laatste handreiking van de natuur die ons het Coronavirus heeft gegeven, wat een zegening betekent, want opeens, als een donderslag bij heldere hemel, hebben wij, de mensen van de 99%, de kans om de destructieve levenswijze naar een constructieve om te buigen, maar dat kan ik niet allen, wel als Ieder1samen. We kunnen meten wat onze samenleving, onze waardigheid, ons menselijk en niet menselijk leven, de omgeving of milieu en de sociale cohesie in gevaar bracht door er resoluut mee te stoppen, het gewoonweg niet meer te accepteren.
Dit brengt me naar het perceptieprobleem ooit beschreven door een andere filosoof, George Berkeley, die vroeg: ‘Als er een boom omvalt in het bos, en er is niemand bij om dat te kunnen horen, maakt hij dan geluid?’  We kunnen hier verschillende antwoorden op geven, dus probeert u het maar. Het gaat echter om de boodschap erachter, de menselijke perceptie of waarneming. Wat wij waarnemen is niet altijd de werkelijkheid en een gebeurtenis, zoals dit geluid in het bos, gebeurt wel, maar alleen door onze waarneming met onze oren, zouden we het kunnen horen. Wat dit betekent is fantastisch; alleen door onze waarneming gebeurt er iets voor ons. Waarnemen we niet, dan gebeurt er ook niets, of toch wel? Zoals wij de wereld om ons heen ervaren vormt dat onze realiteit of werkelijkheid. Dus als wij als mensen zien, horen, ervaren dat de noodzakelijke condities voor het behoud van het leven in gevaar zijn gekomen, is dat ook zo. Dat betekent dat diegenen die ervoor kiezen hun perceptie te ontkennen, niet zullen veranderen omdat hun perceptie het tegenovergestelde zou kunnen ervaren. De vraag is; hoe ziet u en hoe zien wij de wereld om ons heen? Door die waarnemingen te toetsen op de werkelijkheid kunnen we ons leven besturen. Als men dat niet doet wordt het leven onbestuurbaar en zal dus altijd instabiel blijven en angst opleveren wat dus de interafhankelijke relatie van hebzucht en angst bevestigt. Mensen die hun eigen perceptie ontkennen zijn bang. Dit zouden ze nooit doen als ze bijvoorbeeld alleen op een eiland zouden zijn aangespoeld, want dan zouden ze niet kunnen overleven als ze de werkelijkheid niet zouden willen erkennen. Dus, als mijn logica me niet van het juiste pad heeft gebracht, is de afhankelijkheid van het doordrukken van een valse perceptie afhankelijk van de slachtoffers die het dan óf ontkennen óf accepteren, en zo komen we weer bij ons, de mens en de 99% terug. Het is trouwens wetenschappelijk bewezen dat schadelijk gedrag niet kan voorkomen in een sociaal vacuüm (dat eiland), maar altijd afhankelijk is van anderen omdat die zich als slachtoffers aanbieden, u weet wel over wie ik het nu heb.
Intuïtie en veronderstellingsvermogen, gevoel en sensatie, zijn typisch menselijke eigenschappen die ons door de natuur zijn aangereikt, maar door de tendens van mechanistisch denken, worden ze vaak afgedaan als irrelevant en onnodig, want we hebben tenslotte alleen het verstand nodig denkt men. Dat is een valse perceptie, een omissie, want juist door menselijke zintuigelijke capaciteiten tot waarneming, voelen we als het ware al iets aan voor het gaat gebeuren. Het is onze, door de natuur gegeven, mogelijkheid tot zelfreflectie zie ons onderscheid van dieren. Deze parapsychologische capaciteit is in alle mensen te vinden, maar er wordt mijn inziens te weinig mee gedaan omdat men heeft afgeleerd, op scholen en universiteiten, erop te vertrouwen. Dus als men onze huidige menselijke situatie goed bekijkt en uw gevoelens erop los laat kunt u meteen concluderen dat er iets niet klopt. Er is iets dat niet logisch, niet menselijk, niet natuurlijk is. Het is onze natuur die ons dat mededeelt door onze capaciteit tot reflectie.
De scheiding der machten.
Surveillance jegens private vrijheden? Als 99% kunnen we privacy eisen stellen aan staat en technologie bedrijven die ons ‘gemak’ bieden, maar waarvan we niet worden verteld welke prijs in privacy we daarvoor moeten betalen. Dus ik denk dat het mogelijk is om als 99% voor toegang tot onze privacy te laten betalen. Stel je geeft 10% van je privacy op aan Facebook, dus betaalt dat bedrijf jou voor de toegang. Als Google 20% wil, betalen ze voor 20%, enzovoorts. Op die manier krijgt de 99% de mogelijkheid tot onderhandelen, iets dat nu niet kan. 5G is onnodig, ons 4G internet is snel genoeg, maar wordt gedreven door politiek en zakelijk belang. Zoals ik al opperde, het is juist het gebrek aan informatie, het besluit om deze onnodige verandering door te drukken, dus de incomplete informatie is de oorzaak zo’n systeem in wanorde te laten ontsporen. Informatie over mogelijke schadelijkheid aan het menselijk en niet menselijk leven, wordt onderdrukt. Men is al bezig om de nieuwe  5G zendmasten in brand te steken. We moeten dus waken dat we geen slachtoffer worden van onze mobiele afhankelijkheid en verslaving. Ook dat verstoort de menselijke waardigheid en zal  tegen ons worden gebruikt omdat regeringen precies willen weten wie er wat of waar men wat aan het doen is, om ons zo te kunnen profileren door een Artificiële Intelligentie (AI) wat al in China, VS en Engeland gebeurt en waarom de Inlichtingenagenturen er mee bezig zijn voor onze zogenaamde veiligheid. Wij, als mensen die zich waardig en verantwoordelijk gedragen hebben geen opgelegde veiligheid nodig, noch wetten of regelgeving. Daar kunnen we samen aan werken en moeten we samen aan werken. Verstandig gedrag leidt tot een veiliger, gezonder en blijer leven zonder angst voor de dood, want het wederom die angst die ons gevangen houdt in Plato’s grot. Willen we een oorlog tussen mens en machine, gevoerd door een rebelse menigte en de politieke leiding? We moeten daar samen, u en ik, over nadenken en een scheiding maken. Dit pamflet schrijf ik om een mogelijke burgeroorlog, een gewapend conflict, een rebellie en een wereldoorlog te voorkomen, want als we het niet eens worden en de vernedering der menselijke waardigheid stand houdt, is het menselijk en menselijk waardig leven ten einde voor de iedereen, wij de 99% en ook zij van die 1%. Laat dit niet gebeuren. De kans om verdere vernedering te verhinderen is ons door het Coronavirus geboden, dus laten we die met beide handen grijpen. U en ik moeten ons vrijkopen door van het HumanWellbeingFund een menselijk pantser te maken.
Conclusie
Ik heb nu tien pagina’s gevuld met mijn gedachten, suggesties, oplossingen en u de mogelijkheid geschetst op te staan als Ieder1samen. Met elkaar kunnen we alles waarvan we droomden verwezenlijken. Het niet langer nodig om iets wat daadwerkelijk slecht is te vergoelijken en te accepteren. Mopperen of klagen helpt niets. Zelf die alternatieve nieuws media, journalisten en documentaire makers, wetenschappers, maatschappelijke verantwoordelijke ondernemingen die ons de werkelijkheid en waarheid vertellen, worden genegeerd omdat ze met te weinig zijn, ondanks dat ze soms miljoenen volgers hebben. Deze verdeeldheid werkt niet, want het kan nog steeds worden genegeerd omdat ons leiderschap boven elke wet of waardigheid kan beslissen wat er met ons gebeurt. De democratie is dood en heeft eigenlijk nooit bestaan, het geloven erin, ook dat is een perceptiefout. De ware, geheime bedoeling van lockdowns en ernstige vrijheidsbeperkingen is niet om mensenlevens te redden, want als dat het geval was, hadden miljoenen andere doden eerder voorkomen kunnen worden, maar de verwoede laatste en wanhopige poging van bankiers, bedrijven en politici, of de 1 procent, om de monetaire, financiële en economische systemen waarvan hun rijkdom en macht afhankelijk zijn te redden, door de wetenschappelijke informatie te negeren waaruit blijkt dat deze systemen niet langer levensvatbaar zijn. Dit zal helaas meer destructieve gevolgen hebben, tenzij wij, verenigd als de 99%, opstaan. Wij, de mensen van deze wereld, zijn het, door ons natuurlijk aangeboren compassievermogen,  verplicht om voor onze kinderen, kleinkinderen en de volgende generaties te zorgen zodat ze hun waardigheid nooit meer kunnen verliezen. Ons en hun welzijn betekent het welzijn van planeet en natuur te beschermen en dat kan alleen door Ieder1samen.  Zoals Henry David Thoreau schreef is er een burgerlijke ongehoorzaamheid nodig. Dit kunnen we doen door het vergaren van informatie, en ik bedoel, alle relevantie informatie en kennis en niet meer te werken met incomplete informatie zoals we steeds hebben gedaan met alle gevolgen van dien.  De natuur communiceert door het uitwisselen van alle relevante informatie door cognitie zodat het kan leren en zich dus kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. De meeste mensen realiseren zich dat niet, dus zitten ze gevangen in een of andere ideologie, die in principe dode systemen zijn omdat ze tegenspraak (andere informatie) niet dulden, niet meer leren, dus in feite dood zijn. Wist u dat informatie de natuurkundige wetten gehoorzaamt? En dat de natuur met het gebruik van informatie als haar energie orde en structuur kan bouwen? Dit, kunnen wij, als mensen en de 99%, ook. Als we alle stemmen willen horen, alle informatie proberen te achterhalen door onderzoek en het willen luisteren naar andere meningen, zullen we die informatie kunnen gebruiken om de orde en structuur die er van nature al was, maar door de kortzichtigheid van mensen in de war is geraakt, te herstellen. Is dat niet een prachtige, elegante en zelfs wetenschappelijk verantwoorde mogelijkheid? Aristoteles zei dat iedereen, elk mens, hetzelfde doel heeft; gelukkig zijn, dus zit er niets anders op om met elkaar, voor elkaar te zorgen


Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!