Posts

Angst om te leven

Afbeelding
Deze week werk ik in Italie. Nee, ik ben niet op vakantie hier en zo te zien, op het strand hier niet ver vandaan ben ik niet de enige die hier niet op vakantie is. Het  brede strand aan de Adriatische Zee is zo goed als leeg. Ik logeer in een zakenhotel. De receptioniste draagt een mondkapje, de portier ook, de directeur en alle staf ook. Ben ik in een hotel of in een ziekenhuis beland? Er wordt me verteld dat ook ik een mondkapje dragen moet als ik in de lobby of in de bar of in het restaurant zit. Och, ik doe het dan ook maar uit compassie met die arme medewerkers die mij 's morgens mijn Cappuccino brengen omdat de zelfbediening geen zelfbediening meer mag zijn tijdens het ontbijt. Ik moet nu, gekapt, geduldig op mijn beurt wachten tot een mondgekapte en gehandschoende bediende mij van eieren, koffie en een croissant voorziet. Per ongeluk, gewoon uit gewoonte, waag ik het om zelf een glas jus d'orange in te schenken wat me op heel boze blikken, van boven een mondkapje, komt…

De Aarde Huilt

Afbeelding
De Aarde huilt
Moeder Aarde heeft alle tijd van de Wereld Maar wij eigenlijk niet meer Dus moeten we kiezen, opwarmen of bevriezen En wel voor de laatste keer We moeten bedenken dat onze Aarde wel zonder ons kan Maar wij als mensen dit niet zouden kunnen We hebben haar nodig als vrouw en als man Anders maken we onszelf overbodig En wat moeten onze kinderen dan? Als water en lucht hen zullen verstikken? Gaan we dan toch nog door? Onze bomen domweg af te fikken?
Ja moeder Aarde heeft alle tijd van de Wereld, Ik zeg het nog maar eens Ze huilt, haar tranen zijn onze Oceanen Waar geen vis meer in zwemmen kan Ze glimlacht om haar toekomst, verlost te zijn van ons als mens Zodat ze aan de grote schoonmaak beginnen kan Dat is haar liefste wens Zij heeft wel de jaren om te wachten Tot radioactief afval zijn tijd Van destructie en dodelijkheid Door eeuwen en eeuwen, eindelijk slijt Zodat er nieuw leven mogelijk wordt Voor diegenen die konden wachten Misschien is dat leven betrekkelijk kort Misschien maar een paar dagen e…

Can we survive in a 1.5 meter society?

Afbeelding
I've been in about 100 countries in my life, most of them to work. I have worked in war zones like Angola in the 80's where there was a war being fought about communism, diamonds and oil. Ivory Coast where civil war broke out when I was there and Iran where the 1st Gulf War had broken out between Iraq and ancient Persia. A tanker I worked on had just taken her cargo of crude oil on the Iranian island of Kharg, when a French made Exocet rocket hit us at starboard and we had to leave the burning ship in the lifeboats.

Yet this was not as bad as what I later experienced in the streets of Bucharest and Constanza in Romania during the last years of dictator Ceausescu. What I felt there was much worse than danger, it was fear and distrust. Fear of the unknown is, according to a researcher, the most powerful motivator of our conscious and subconscious mind. It causes constant stress that disturbs sensible decision making. Does it occur to you too that we have ended up in a similar, …

1,5 Meter Samenleving

Afbeelding
Ik ben in mijn leven in ongeveer 100 landen geweest, de meeste om er te werken. Ik heb in oorlogsgebieden gewerkt zoals Angola in de 80er jaren waar er een oorlog over communisme, diamanten en olie woedde. Ivoorkust waar burgeroorlog uitbrak toen ik er was en Iran waar de 1e Golf Oorlog was uitgebroken tussen Irak en het oude Perzie. Een tanker waar ik op werkte had net haar lading ruwe olie ingenomen op het Iraanse eiland Kharg, toen een Exocet raket van Franse makelij ons aan stuurboord raakte en we het brandende schip moesten verlaten in de reddingsboten.
Maar toch was dit niet zo erg als wat ik later meemaakte in de straten van Boekarest en Constanza in Roemenie tijdens de laatste jaren van dictator Ceaucescu. Wat ik daar voelde was veel erger dan gevaar, het was angst en wantrouwen. Angst voor het onbekende is volgens een onderzoeker meeste krachtige motivator van onze bewuste en onderbewuste geest. Het veroorzaakt voortdurende stress die verstandige besluitvorming verstoort. Ko…

Pamphlet; We the People 'Common Sense'

Afbeelding
We the People Common sense
"A long period of being wrong gives the superficial appearance of being right. Society is produced by our will, government by our wickedness. Society is a blessing, but government is only an evil. (Paine, Thomas, 1776) Perhaps the sentiments in the following pages are not yet fashionable enough to grant them a general favour; a long habit of thinking nothing wrong gives a superficial appearance of being right, and initially evokes a formidable indignation in defence of the habit. But the tumult soon subsides. Time makes more converts than reason. A long and violent abuse of power is generally the means to mention the right of it (and also in cases that would never have been thought of, if the sufferers had not been aggravated in the investigation), and if the King of England has undertaken in his own right, to support Parliament in what he calls them, and if the good people of this country are eerily oppressed by the combination, they have an undeniable pri…

Pamflet Wij de Mensen 'Gezond Verstand'

Afbeelding
Wij de Mensen ‘GEZOND VERSTAND’
‘Een lange periode van verkeerd zijn, geeft het een oppervlakkige schijn van goed zijn. De maatschappij wordt geproduceerd door onze wil, de overheid door onze slechtheid. De maatschappij is een zegen, maar de overheid is slechts een kwaad. Misschien zijn de sentimenten in de volgende pagina's nog niet voldoende modieus om hen een algemene gunst te verlenen; een lange gewoonte om niets verkeerd te denken, geeft het een oppervlakkige schijn van gelijk hebben, en roept in het begin een geduchte verontwaardiging op ter verdediging van de gewoonte. Maar het tumult zakt al snel weg. De tijd maakt meer bekeerlingen dan de rede. Een lang en gewelddadig machtsmisbruik is over het algemeen het middel om het recht van het in kwestie te noemen (en ook in zaken waar nooit aan gedacht zou zijn, als de slachtoffers niet verergerd waren in het onderzoek) en als de Koning van Engeland heeft ondernomen in zijn eigen recht, om het Parlement te steunen in wat hij noemt ‘h…